Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-06T20:46:34+02:00

Kültür kelimesi Türkçe'ye Fransızca'dan girmiştir. Toprağı sürmek, ürün elde etmek ve onları geliştirmek anlamındadır. Kelime daha sonra insan vücudunu ve ruhunu terbiye etme, sanat ve fikir eserlerini geliştirme anlamlarım da içine alan geniş bir mana kazanmıştır. Kültür maddi ve manevi her şeyi işlemek ve geliştirmek demektir.

Milli kültür ise bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddi ve manevi değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan milli kültürdür.

 
1 5 1
2012-12-06T22:30:48+02:00

millet deyince ortak anenelere( örf, adet ) sahip aynı şeylerden hüzünlenip aynı şeylere sevinen insanların topluluğudur peki bizlerin duygulara beraber gülüp beraber hüzünlenmek için ne olması gerek, anlaşmak tabikii bu anlaşmanın ana maddesi bilindiği gibi, dildir dil, milleti bütünler  bu açıdan söylersek dil bir milletin tamamlayıcı unsurudur diyebiliriz önem bakımından sıraladığımızda tabiki dil en baş sıralarda gelir çünkü dille en başta temel atılır bu temellere örnek verirsek 1) çocukluktan ergin yaşa ya da daha ileri yaşlara kadar , yazımın başında yazdığım gibi; kültürü; oturmayı kalkmayı, konuşmayı, susmayı, adetleri, kısaca; kendi yoplumunda geçerli olan ve belki bir ömür faydası olacak kuralları öğretir ( ) ve bunların hepsi ortak bir dille olur buradan anlaşılacağı gibi dil bir milleti millet yapan en önemli unsurlardandır fakat başka bir konuda var ki , dil mi milleti, milletmi dili belirler

Bugün millet denilince dilce, kültürce, politik ekonomik ve tarihî kader bakımından, ortaklığı bulunan, bunun böyle ol-duğuna inanan, bunun bilincinde olan, aynı topraklar üstünde yaşayan, insan topluluğu anlaşılır Dil, bir milleti meydana ge-tiren öğelerin başında gelir Dil, bir toplumun fertlerini birbirine kenetleyerek, onları düşünce, duygu, zevk, mantık, felsefe, çıkar (menfaat), ahlâk birliği etrafında toplar, topluma millet olma niteliğini kazandırmada rol oynar; millî benliği koruyarak onun yok olmasını ve başkalaşmasını önler
Dil, bir milleti meydana getiren biricik ve birinci etmen (faktör) değildir Etmen kelimesi burada milleti meydana ge-tiren belli başlı şartlardan, güçlerden etkenlerden biri an-lamındadır Millet kavramının yukarıdaki tanımından da an-laşılacağı gibi, milleti meydana getiren çeşitli etkenler vardır Zaten dilin mi milleti, milletin mi dili belirlediği konusunda ya-pılan araştırmalar, herhangi birisine öncelik tanınamayacağını göstermiştir Milletlerin karakterlerini dilin dışında belirleyen etkenler de vardır Töreler, âdetler, hukuk, ekonomi, sanat, coğrafya, tarih gibi etkenler milletlerin karakterlerinin be-lirlenmesinde önemli roller oynar Her şeyden önemlisi millet olmak, millet olmanın bilincini duymaktır Bu bilinç belirli bir olgunluğu da gerektirir Bu bakımdan millet, yalnızca yaşayanların birliği beraberliği değildir Yaşamış olanların, yaşayacakların da bir-liği beraberliği demektir Şarkılarla, türkülerle, destanlarla, şiirlerle, masallarla nesiller birlikte sevinir, birlikte üzülür, birlikte gurur duyarlarMilletler, zaman içinde tarihî bir gelişimin eseridirler Diller de milletlerle birlikte gelişen, onun ayrılmaz parçasıdır Dil, milleti oluşturan etmenleri birbirine bağlar, bunlar ara-sında adetâ çimento vazifesi görür
Milletlerin her bakımdan değişip gelişmeleri, dilleriyle yakından ilgilidir Bu ilişki üzerinde dil ve kültür konusunda du-rulacaktır 

0