Bir s›n›fta Almanca veya Frans›zca dillerinden en
az birini bilen 40 ö¤renci vard›r. Almanca bilenlerin
say›s› Frans›zca bilenlerin say›s›n›n 2 kat›, her
iki dili bilenlerin say›s›n›n ise 4 kat›d›r.
Buna göre, s›n›fta Almanca bilenlerin say›s›
kaçt›r?

2

Cevaplar

2012-12-07T18:16:44+02:00

bunu ven şemasıyla gösteriyoruz 

 

0
2012-12-07T18:24:01+02:00

Bu tür soruları venn şeması ile gösteriyoruz ama cevap 20 mi

0