Cevaplar

2012-12-08T14:18:55+02:00

Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır. 

Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=32 

1 Atomik Kütle Birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır. 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T14:19:12+02:00
Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır. 

Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=32 

1 Atomik Kütle Birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır. 


Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin topl***** denir.

Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1) 

= 72 gram C 
= 12 gram H 
= 96 gram O 

180 gram 


Bir Tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur . 

1 tek molekülün kütlesi = MA/6,02.1023 


Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16) 


1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır. 


Bir Tane Atomun Kütlesi : Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır. 1 tek atomun kütlesi = A.A./ 6,02.1023 


Örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12) 


1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır. 


N.Ş.A' da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A'da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 22,4 litredir. Mol Hesaplama Yöntemleri :m Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı
n= n= n=
MA 22,4 6,02.1023 Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)

MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/mol

n=23/46 = 0,5 mol

Örnek : N.Ş.A'da 2,8 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)

n=2,8/22,4 = 0,125 mol.

1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0,125 mol CO2 0,125.44= 5,5 gramdır. 


22,4 litre = 1 mol : 11,2 litre= 0,5 mol : 5,6 litre = 0,25 mol : 2,8 Litre = 0,125 molÖrnek : 3,01.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1) 

n=3,01.1023/6,02.1023= 0,5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0,5 mol C2H4 14 gram olur.


Kütlece yüzde = (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100

elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı 

II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramı

elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi 

II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesi 

ÇÖZÜMLÜ TEST


1
. I- 16 gram oksijen gazı 
3,01.1023 tane He gazı 
6 gam C içeren CO2 gazı 

yukarıdaki gazların N.Ş.A.' da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir ?(C=12 O=16) A)I>II>III B) I=II>III 
C) I=II=III D) II>III>I 
E) I=III>II 

Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol 
0,5. 22,4 = 11,2 litre 
3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre 
6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre 

Cevap C

3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1) 

74 B) 32 C) 40 
D) 56 E) 14

Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol

0,05 mol 3,7 gramsa

1 mol X

X= 74 gram/ mol

X+32+2= 74 Ş X=40 gr/mol
Cevap C

8 gram oksijen gazında kaç tane atom 
vardır ? (O=16) 

A) 3,01.1023 B) 6,02.1023 
12,04.1023 D) 1,505.1023 
24,08.1023 

Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı 

1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa

0,25 mol O2 de X

X= 3,01.1023 tane atom Cevap A

0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ? 

2/3 B) 3/2 C) 1 
D) 3/7 E) 7/2

Çözüm :

0,2 mol 32 gramsa

1 mol ?

?= 160 gr/mol

2.X + 3.16 = 160 Ş X= 56 gr/mol

X/Y = 56/16 Ş X/Y= 7/2 Cevap E

5.

XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir. 
XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür. 

Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

24-32 B) 14-12 C) 12-16 
D) 32-23 E) 12-14
Çözüm :

2 X + Y = 28
X + 2Y = 44 

X= 12 Y= 16 Cevap C

Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ? 

12 B) 14 C) 23 
D) 27 E) 40

Çözüm :

2.X / 6.1 = 80/20 Ş X= 12 Cevap A


NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ? 
( C=12 O=16 N=14 H=1) 

20 B) 40 C) 60 
D) 80 E) 90 

Çözüm : 

NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür. 

0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram 
X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.

0,5 molde 0,3 mol CO varsa

100 molde X

X= 60 Cevap C 


1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ? 

6,72 B) 22,4 C) 2,24 
D) 1,68 E ) 4,48 

Çözüm : n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom 

1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa 

X mol 0,3 mol atom 

X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre 

Cevap D 

3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ? 

14 B) 21 C) 22 
D) 28,5 E) 32,5 

Çözüm : 

CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr 

N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr 
= 7,5 gr 

NO= 7,5 gr 

Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr. Cevap D 

Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1) 

A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4
D) 1,12 E) 11,2

Çözüm :

C2H6= 15/30 = 0,5 mol 

Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır. 

0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4 Cevap E

X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1) 

12 B) 14 C) 16 
D) 32 E) 40

Çözüm :

Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.

2.X + 4.1 = X+16 Ş X= 12 Cevap A

XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24) 

12 B) 16 C) 23 
D) 24 E) 40

Çözüm :

(32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) Ş Y = 16 Cevap B

0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ? 

XY B) XY2 C) X2Y3 
D) XY3 E) X2Y

Çözüm :

1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur. 
Cevap C 


0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16) 

2 B) 3 C) 4 
D) 5 E) 6

Çözüm : 

0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise

1 mol ?

? = 250 gram

CuSO4XH2O = 250 Ş 64 + 32 +64 + 18.X = 250

X= 5 Cevap D  
0