Cevaplar

2012-12-08T17:09:32+02:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebu Hureyre (r.a) demiştir ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir umre ikinci umreye kadar aralarındaki bir senelik günahlara kefarettir. Mebrur haccının mükâfatı da ancak cennettir." -İbnu Cureyc haber verdi ki, İkrime ibnu Halid, İbn Umer'e hacdan evvel yapılan umreyi sormuş, İbn Umer: Zarar yoktur (hacdan evvel umre yapılabilir), diye cevap vermiştir. İkrime ibn Halid dedi ki: İbnu Umer: Peygamber (s.a.v.), hac yapmadan evvel umre yaptı, dedi. -İkrime ibn Halid’ demiştir ki: “ Ibn Umer’e aynı soruyu (yukarıdaki) sordum. -Müfessir Mücahid şöyle demiştir: Ben, Urve ibnu'z-Zubeyr ile beraber Medine Mescidi'ne girdim. Abdullah ibn Umer'i Aişe'nin hücresine dayanıp oturmuş halde bulduk. Bazı in sanlar da Mescid'de kuşluk namazı kılıyorlardı. Biz, İbn Umer'e bunların kuşluk vaktinde mescidde toplanıp kıldıkları namazlarını ( yani bunun hükmünü ) sorduk. İbn Umer :“Kuşluk namazı için bu sıfatta mescidde toplanmaları bid' attır”, diye cevap verdi. Sonra Urve, İbn Umer'e: “Resulullah kaç kere umre yaptı?” Diye sordu. İbn Umer: “ Birisi Receb ayında olmak üzere dört umre yaptı”, dedi. Biz, İbn Umer'in bu son cevabındaki hatayı kendisine reddetmeyi istemedik. Bu sırada biz, mü'minlerin anası Âişe'nin, kendi odası içinde dişlerini fırçalamasından çıkan hışırtıyı işittik. (İzin alarak yanına girdiğimizde) Urve, teyzesi sıfatıyla Âişe'ye: “Ya anne! Ey Mü'minlerin Annesi! Ebû Abdurrahman Abdul lah ibn Umer'in söylemekte olduğu sözü duyuyor musun? Dedi. Âişe: “Ne söylüyor?” Dedi. Urve ibn Zubeyr: “ İbn IJmer; Rasulullah, biri Recebde olmak üzere, dört umre yaptı diyor”, dedi. Âişe: “Allah, Ebu Abdurrahman'a Rahmet etsin! Rasulullah'ın yaptığı umrelerin hepsine kendisi muhakkak şahit olmuştur. Hâlbuki Ra¬sûlullah Receb ayında katiyen Umre yapmamıştır”, dedi -Urve İbnu'z-Zubeyr şöyle demiştir: Ben (teyzem) Aişe'ye: (İbn Umer'in: Peygamber, biri Recebde olmak üzere, dört umre yaptı sözünü) sordum. Aişe: “Rasûlullah (S) Receb ayında umre yapmadı” dedi. -- Katade ibn Diame şöyle demiştir: Ben Enes’e: “Peygamber kaç kere umre yaptı?” diye sordum. “Dört umre yaptı: Müşriklerin, kendisini Mekke'ye girmekten men ettikleri altıncı hicret yılının Zu'l-ka'de ayında ki Hudeybiye Um¬resi; Rasulullah Mekkelilerle sulh anlaşması yapmış olduğu yılın gelen senesi Zu'l-ka'desinde yaptığı (kaza) umresi; zannedersem Hu-neyn ganimetini taksim ettiği zaman olan (hicretin sekizinci senesin deki) Cı'rane umresidir”, dedi. Katade dedi ki: “Ben Enes'e: Rasulullah kaç hac yaptı?” diye de sordum. Enes: “Bir hac yaptı”, diye cevap verdi -Katade şöyle demiştir: Ben Enes'e “Peygamber kaç umre yaptı diye” sordum. Enes: “Peygamber, Mekkeliler kendisini geri çevirdiği yerde Hudey-biye umresi; Hudeybiye'den sonra gelen senedeki kaza umresi; seki¬zinci sene zu'l-ka'desinde (Cı'rane'de) bir umre ve haccı ile beraber bir umre yaptı”, dedi. -Hemmam, rivayet ettiğine göre: “Rasulullah dört defa umre yaptı; bunlardan yalnız haccı İle beraber yaptığı umresi müstesna, diğerleri hep Zu'l-ka'de ayındadır: Hudeybiye'den dönüşteki umresi; ertesi yıldaki umresi; Huneyn ganimetlerini dağıttığı yer olan Cı'rane'den yaptığı umresi ve haccı ile beraber yaptığı bir umre” -ibn İshak'tan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Ben Mesruk'a, Ata'ya ve Mücahid'e:”Rasulullah kaç defa umre yaptı?” diye sordum. Onlar: “Rasûlullah hac yapmadan önce Zu'l-ka'de ayı içinde umre yaptı”, dediler. Ve dedi ki: Ben el-Berâ ibnu Âzib'den işittim. O: “Rasûlullah (S) hac etmezden evvel zu'1-ka'de ayı içinde iki kere umre yaptı”, diyordu -Ata şöyle demiştir: “Ben İbn Abbas'tan işittim. O bize haber verip şöyle diyordu: Rasulullah Ensar'dan bir kadına- İbn Abbâs bu kadının ismini söyledi ama ben şimdi onun ismini unuttum "Seni bizimle beraber hac yapmandan alıkoyan sebep nedir?" diye sordu. Kadın: “Bizim bir su taşıyan devemiz vardı. Bu su devesine Ebu Fu-lan ile oğlu binip hacca gittiler” (Kadın, kendi kocası ile kendi oğlunu kastetmiştir). “Evde bir su çekme devesi bıraktı. Biz de onunla bahçemizi suluyoruz”, dedi. "Ramazan ayı olduğu zaman sen, o ay içinde bir umre yap, çünkü Ramazan içinde (yapılacak) bir umre bir hac gibidir yahut -Rasulullah'ın söylediğinden olarak- ona yakındır" buyurdu.

 

 

 

 

 

 

 

0