Cevaplar

2012-12-08T19:26:37+02:00

1. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!”

dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A)   Teşhis -  hüsn-i talil

B)   Telmih – kinaye

C)   Mecaz-ı mürsel – teşhis

D)   Hüsn-i talil – tecahül-i arif

E)   Tevriye – cinas

 

2.  Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare”denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?

A)  Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.

B)  Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!

C)  Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar... D)  Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...

E)   Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

 

3.  Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlı akar su

     Habibim fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı?

Bu beyitteki sanat için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A)   Şair, çok iyi bildiği bir şeyi bilmezlikten   

       gelmiştir.

B)   Sebebi bilinen bir olay, bir durum, gerçek sebebi  

       dışında daha güzel bir sebebe bağlanmıştır.

C)   Bir kelime, aynı yerde birden fazla manada  

       kullanılmıştır.

D)   Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olay ,   

       bir veya birkaç kelime ile hatırlatılmıştır.

E)   Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı veya  

       birbirine çok yakın fakat manaları ayrı  

       kelimeler bir arada kullanılmıştır.

 

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-12-08T19:26:46+02:00

Edebi Sanatlar Konu Testi - 1

1. Mezarına birlikte girecek şeyi kazan
Patiska kefen, çürük teneşir, isli kazan

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek gösterilebilir?

A) Mecaz-ı Mürsel B) Kişileştirme
C) Cinas D) Mübalağa
E) Leffü Neşr


2. Dil ferahnâk olmak ister hikmetin uşşak bilir
Geçti kürdîden hicaz'dan bulmadan bir gün reha

İsfehan'da rast gelirsen bir acem, bestenigâr
Koş hemen kanuna, bidar, eylesin bad-ı saba

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler Türk sanat musikisiyle ilgili terimlerdir

Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye B) Telmih
C) Tenasüp D) Seci
E) Cinas

 

3. Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar
Zalimler her gece bir fidanı kurşunlar

Bu dizelerdeki altı çizili sözde görülen edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?

A) Gülsün babalar anneler gülsün
Onların elinde garip bir gülsün
B) Döktüğün yaşları elimle silsem
Karşısında diz çöker, on yıl kesilsem
C) Başlıyor ney gibi sine feryada
O coşkun günlerim geldikçe yâda
D) Sorardım sırrını hiç düşünmeden
Bu fani gönlümün sevinci neden
E) Hicranla ağaran bu saçlar değil
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış

 

4. Eyyub’un derdi dert midir?
Ben ondan besbeter çektim

Bu beyitte "Eyyub'un derdi" sözüyle Hz. Eyyub peygamberin uzun yıllar çektiği hastalıklar hatırlatılmak istenmiştir.

Yukarıda sözü edilen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye B) Telmih C) Nida
D) Hüsn-i ta'lil E) Tenasüp

 

5. Çoktur âlemde başa gelenler
Nerde bilenler ile bilmeyenler
Eskiden adettir, dağdan gelenler
Bağda olanları kovar demişler

Bu dizelerde şiir içinde atasözüne yer verilmiştir.

Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i Ta'lil B) Mübalağa
C) Tenasüp D) İstiare
E) İrsal-i Mesel


6. Bir eylül akşamı kaybetmiştim annemi
Eylül yaşlı gözleriyle paylaşmıştı derdimi

Bu dizelerde şair, eylül yağmurunun, annesinin acısını paylaşmak için yağdığını söyleyerek yağmurun yağmasını başka bir nedene bağlamıştır.

Bu şekilde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecahül-i arif
B) Hüsn-i ta'lil
C) Kapalı istiare
D) Temsili istiare
E) Mecaz-ı mürsel


7. Urganda un serilmiş yine şah-ı goncanın
Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddin'idir

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır?

A) Telmih B) Tecahül-i arif
C) Hüsn-i ta'lil D) Kinaye
E) Tevriye

 

8. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam
Kırık masalarında kırık masalarında

Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih (Benzetme) B) Hüsn-i Ta'lil
C) Mecaz-ı Mürsel D) Kinaye
E) Telmih (Hatırlatma)

 

9. Küçük bir çocuğun kaçırıldığı haberi etrafa yayılınca bütün Amasra ayağa kalktı.

Bu cümlede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare B) Kinaye C) Abartma
D) Tevriye E) Mecaz-ı Mürsel

 


10. Bu sene sarışın yüzlü ilkbahar
Çimenler üstünde solgun yatıyor
Gizli bir elemle hıçkıran rüzgâr
Çiçekli dalları kımıldatıyor

Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) ilkbahar-çimenler B) yüz-rüzgâr
C) çiçek-dallar D) rüzgâr-çiçek
E) ilkbahar-rüzgâr

 

11. Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne
Kakül müdür zülüf müdür tel midir

Bu dizelerde şair; sevgilinin boynuna dökülenin, onun saçları olduğunu bildiği halde ikinci dizede bunu bilmezlikten gelmektedir.

Yukarıda sözü edilen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i ta'lil B) Tecahül-i arif
C) Kinaye D) Tevriye
E) Mecaz-ı mürsel

 


12. Gönül, kurşun yemiş yaralı ceylan
Döndüğü noktadan bin yıl uzakta

İlk dizedekine benzer bir söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık,
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
B) Geceler toprağa benimle inmiş
Kasırga benimle kopmuş denizde
C) Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
D) Dağlara yaslanıp yatan güneşi
Yaralı, hastadır, yorgundur sandım
E) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "abartma" sanatı yapılmıştır?

A) Gölgeler cenneti olmuştu bütün karşıki yar
Gölgelenmişti kayıtsız uyuyan genç adalar
B) Şimdi başıboş sebilden selviler bir şey sorar
Hatırlatır uzayan dem çekişleri rüzgâr
C) Süngümü demir gibi, ellerimle kavradım
Şanlara, zaferlere yürüdüm adım adım
D) Sırtımda taşınmaz yükü göklerin
Herkes koşar, zıplar ben yürüyemem
E) Tohum saç, bitmezse toprak utansın
Hedefe varmayan mızrak utansın

 

14. Baykuşları besler gibi Anka'nın etiyle
Fanilere kurban edecek ruhunu şair

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı yapılmıştır?

A) Bir olgunun gerçek nedenini bırakıp onu başka bir nedene bağlama.
B) İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği kazandırma
C) Aralarında anlam ilgisi bulunan sözleri bir sıra gözeterek anlatma
D) Bir sözle, bir olay, masal ya da kişiyi hatırlatma
E) Birbirine karşıt kavram ya da durumları bir arada söyleme

 

15. Bir fakir balıkçı evi, bir tekne
Kadınlar bakar pencerelerden
Pencere önlerinde ağlar durur

Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A) Tevriye
B) Hüsn-i ta'lil
C) Tecahül-i arif
D) Teşbih-i beliğ
E) İntak

16. Bir sen ü bir ben ü bir de mutrib-i pakize-eda
İznin olursa eğer bir de Nedim-i şeyda
Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
Gidelim serv-i revanim yürü Sadabâd'e

Bu dizelerde Nedim, sevgilisiyle Sadabâd'e gidecekler arasında dört kişi saymaktadır, oysa Nedim-i şeyda dediği kişi de kendisidir. Şair bu durumu bilmiyormuş gibi davranmaktadır

Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i ta'lil B) Tecahül-i arif
C) Kinaye D) Tevriye
E) Mecaz-ı mürsel

Cevaplar: 1-C 2-C 3-A 4-B 5-E 6-B 7-A 8-A 9-E 10-E 11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B

 

http://www.edebiyatforum.com/oss-edebiyat-soru-bankasi/edebi-sanatlar-konu-testi-1.html

1 5 1