Cevaplar

2012-12-09T10:25:27+02:00


ER MANAS DESTANI Bu muhteşem Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. Bir Kırgız destanıdır. 
Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında mücâdeleleri anlatır. Bununla 
beraber Manas Destanının dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında 
devlet kurmağa başladıkları sırada oluşmuş olduğunu ileri süren ilim adamları da 
vardır.

Manas'ın, tarihte gerçekten var olduğunu gösterir izler görülememiş ise de, 
Kırgız-Kalmuk mücadelelerinde göz doldurmuş bir Kırgız yiğidinin, belki de bir 
Kırgız Beğinin adı ve yiğitliği ile bu destana konu olduğunu düşünebiliriz.

Manas Destanı, Kırgızların bir bakıma ansiklopedisi gibidir. Manas Destanında 
Kırgızların bütün gelenek ve göreneklerini, törelerini, inanışlarını, 
görüşlerini, başka milletlerle olan ilişkilerini, masallarını ve ahlak 
anlayışlarını bulmak mümkündür.

Manas Destanının bütününü söyleyenlere Manasçı, bir kısmını söyleyenlere Ircı 
denilir. Manasçılar, destanı anlatırken kendi zamanlarının etkisi altında 
kaldıkları olaylar ile kendi duygu ve düşüncelerini de ustaca katmışlardır.

Manas Destanına ilk defa, Kazak-Kırgız yöneticisi olan Rus aslından Franel 
tesadüf etmiştir. Daha sonra Çokan Velihanof 1856 yılında destanı dinlemiş fakat 
destanın en uzun parçasını Radloff yazıya geçirerek 1885te yayınlamıştır.

Destanın en önemli bölümlerini Manas, Manas'ın oğlu Semetay, Manas'ın torunu 
Seytek, Colay ve Töştük'ün hikâyeleri teşkil etmektedir. Colay ve Er Tostuk 
hikayeleri ile ilgili bölümlerin Colay adında bir Manaş'çıdan derlendiği 
sanılmaktadır.

2 3 2