Cevaplar

2012-12-09T11:33:39+02:00

özllikle iç anadaoludan seçmişlerki düşman işglacıler buraya glıp devlet adamları oldurmesınler

2 1 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T11:34:27+02:00
Kongreler Dönemi Önemli Noktalar       Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi'nde ortaya atılmıştır. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır. Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi'nde yer almıştır. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi'nde açıklanmıştır. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir. Mustafa kemal'in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti'dir Manda ve Himaye'nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile duyurulmuştur. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti). Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir. İstanbul hükümeti Anadolu'daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 Nisan 1923'de Ankara'da açılmıştır. TBMM'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi'dir. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal'dir. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM'de uygulanmaya başlamıştır. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920). Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü'ye verdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur. Temsil Heyeti'nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa'nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti'nin kazandığı ilk siyasi başarıdır. Anadolu'daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi'nde söz edilmiştir. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir. Temsil Heyeti'nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat "İradeyi Milliye" gazetesidir. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir. TBMM'nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM'nin açılması ile hayata geçirilmiştir. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir. TBMM'nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu'da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır. TBMM'nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919).
2 3 2