Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-09T13:06:47+02:00

İnsan Hakları

• Yaşama Hakkı 
• Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 
• İşkence ve Kötü Muamele Görmeme Hakkı 
• Ayrımcılığa Uğramama Hakkı 
• Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü 
• Eğitim Hakkı 
• Sağlık Hakkı 
• Çalışma Hakkı 
• Barınma Hakkı 
• Beslenme Hakkı 
• Sosyal Güvenlik Hakkı 
• Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı 

İnsan Haklarının Korunması

İnsan haklarının korunması ulusal düzeyde devletin asli görevidir. Devlet bütün vatandaşlarının insan haklarını korumak ve insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlüdür. Bu hakların korunması Anayasayla güvence altına alınmalı, yasalar insan haklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. İnsan haklarının korunabilmesi için bazı kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturulması, kamu görevlilerinin de bu hakları koruyacak şekilde eğitilmesi gerekmektedir. 

İnsan haklarının korunması ve ihlallerinin önlenmesi sadece devletin değil, herkesin görevidir. İnsan hakları ilkeleri diğer kişilere nasıl davranmamız, neleri yapıp nelerden kaçınmamız gerektiğini de dile getirir. Bu nedenle bir yandan haklarımızın neler olduğunu öğrenmeli ve bu haklarının gerçekleştirilmesini talep etmeli, diğer yandan eylemlerimizle hak ihlaline yol açmamalıyız. Sadece kendi haklarımız ihlal edildiğinde değil, başkalarının hakları ihlal edildiğinde de onların haklarının korunmasını talep etmek en önemli insanlık görevimizdir. 

İnsan Hakları Belgeleri 

İnsan hakları belgeleri insan haklarını korumayı ve ihlallerini önlemeyi amaçlayan belgelerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, insanlığın yüz yüze kaldığı büyük vahşetlerin yeniden yaşanmaması, dünyada adaletin, sürekli barışın sağlanması amacıyla bazı ülkeler bir araya gelerek 1945 yılında Birleşmiş Milletleri (BM) kurmuşlardır. BM 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensellik Bildirgesini ilan etmiştir. Bu bildirge en temel insan hakları belgesidir. Bildirgenin ardından 1966 yılında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi hazırlanmıştır. Önemli insan hakları sözleşmelerinden biri de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Sözleşmelerin en önemli özelliği bunları imzalayan ülkeleri yasal yükümlülük altına sokmasıdır. 

T.C Anayasasının 90.maddesinin değiştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslar arası sözleşmeler ulusal hukukun birer parçası haline gelmiştir. 

İnsan Haklarının korunması amacıyla Türkiye’de 2000 yılında 81 il ve 800 ilçede “İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları” oluşturulmuştur. Bu kurullar 23 Kasım 2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yeniden yapılandırılmış, kurullarda sivil toplumun temsili güçlendirilmiştir. 


Söz konusu kurullar insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar öncelikle insan hakları ihlallerini önlemek için gerekli çalışmaları yapmakla, idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Hak ihlaline şahsen uğradığınız ya da tanık olduğunuz her durumda Valilik ve Kaymakamlık binasında bulunan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masaları aracılığı ile bu kurullara başvuruda bulunabilirsiniz

2 4 2