Cevaplar

2012-12-09T13:56:16+02:00

maddelerden hangisi moleküler yapıda değildir?

a) b) c) d)

552- Maddenin fiziksel halleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gaz hali maddenin en düzenli halidir.
B) Katılar maddenin en düzensiz halidir.
C) Sıvılar, akıcıdır.
D) Katılarda tanecikler arasındaki uzaklık en fazladır.

553- Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin kimliği değişmemiştir?

A) Üzümden sirke yapılması
B) Buzun , suya dönüşmesi
C) Kek hamurunun kabarması
D) Odunun yanması

554- Sıvı halde bulunan saf madde gaz haline geçinceye kadar ısıtıldığında aşağıdakilerden 
hangisinin olması beklenmez?

A) Tanecikler daha serbest hareket eder.
B) Kimyasal özelliği değişir.
C) Düzensizliği artar.
D) Konulduğu kabın tamamının şeklini alır.

555- 
Aynı düzlemde bulunan şekildeki K noktasına etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton' dur?

A ) 12 B) 7 C) 5 D)4 

556- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A)Katılar sıkıştırılamazlar.
B)Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar.
C)Sıvıların belli bir hacimleri vardır.
D)Gazlar sıkıştırılamazlar.

557- Aşağıda verilen çözücü - çözünen eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

Çözücü Çözünen
A) Su Tuz
B) Alkol İyot
C) Çay Şeker
D) Çorba Karabiber


558- Co ve CO için verilenlerden hangisi doğrudur?
A)İkisi de elementtir.
B)İkisi de bileşiktir.
C)Co bir element,CO bir bileşiktir.
D)Co bir bileşik, CO bir elementtir.

559- Bitkiler fotosentez yapmak için aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmaz?
A)Oksijen B)Karbondioksit 
C)Su D)Güneş ışığı

560- Ay’dan Dünya’ya getirilen bir cismin kütlesi ve ağırlığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Kütlesi Ağırlığı 
A) Değişmez Değişmez
B)Artar Değişmez
C)Artar Artar
D)Değişmez Artar

561- Çimlenmekte olan fasulye ile çimlenmiş bir nohut için hangisi ortak değildir?

A)Besin kullanımı
B)Karbondioksit kullanımı
C)Oksijen kullanımı
D)Su kullanımı

562- Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri sıvı haldeki maddelerin yapısal özelliklerindendir?
I-Sıvı molekülleri birbirinin üzerinden kayabilir,bu nedenle sıvıların şekli belirli değildir
II-Sıvı madde molekülleri bağımsız hareket edebilir.
III-Sıvı molekülleri aralarında fazla boşluk bırakmaz bu nedenle sıvılar sıkıştırılamaz.

A)Yalnız I B)II ve III C)I ve III D)Yalnız III

563- Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin kimliğini değişmediği fiziksel bir olay meydana gelmiştir?
A)Fırında patatesli köfte pişiriliyor.
B)Besinler sindirim sisteminde sindirime uğruyor.
C)Vişne suyu ve şekerle şerbet yapılıyor.
D)Pipetle üfürüldüğünde kireç suyu bulanıyor.

564- -A maddesi en fazla sıkışan maddedir.
-B maddesinin atomları arasında boşluk yok denecek kadar azdır.
-C maddesi bulunduğu kabın şeklini alır 

Buna göre A, B,C maddeleri hangileri olabilir?

A B C
A- katı sıvı gaz 
B- gaz katı sıvı
C- sıvı sıvı katı
D- gaz katı katı

565- Bir küp şeker suya atılıp tamamen eritiliyor . Fakat suyun hacmi yükselmiyor .bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A- Suyun bir kısmı buharlaşmıştır. 
B- Şekerin tanecikleri suyun boşluklarına dağılmıştır.
C- Şeker buharlaşmıştır.
D- Şeker sıvı hale gelmiştir.

566- Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişmedir?

A)buzun erimesi B) suyun kaynaması 
C) kağıdın yanması D) kağıdın yırtılması.

567- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) su –elemet
B) tuzlu su –bileşik
C) Oksijen-elemet
D) tuz-elemet
568- Sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) belirli hacimleri vardır
B)maddenin en düzenli halidir
C)sıkıştırılabilirler
D)belirli şekilleri vardır

569- H2O bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) molekülünde 3 tane atom bulunur
B)1 molekülde 2 hidrojen atomu içerir
C) Kendisini oluşturan H ve O atomunun özelliğini taşımaz
D)1 molekülünde 3 çeşit atomdan oluşur


570- Aşağıdaki modellerden hangisi bileşik molekülünü ifade edebilir?

a) b)

c) d) 

571- Aşağıdaki maddelerden hangisinde aynı cins atomlar yer almaz? 

A) Yağlar B) Gümüş
C) Oksijen D) Hidrojen

572-
I II III IV

Yukarıdaki sembolik gösterimlerden hangileri Bileşiği temsil etmektedir?

A)I veIII B)I veII C)III veIV D)II ve IV

573- Katılarla ilgili,
I. Tanecikleri birbirine çok yakındır.
II. Sıkıştırılamazlar.
III. Belirli şekilleri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

574- Aşağıdaki madde modellerinden hangisi elementi göstermez?

A) B) C) D)

575- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri masa ve limonataya ait ortak özelliklerdendir?

I.Belirli bir şekli vardır.
II.Tanecikler arası boşluk yoktur.
III.Belirli bir hacmi vardır.
IV.Bulundukları kabın şeklini alırlar.

A) I B) III C) I,III D) III,IV

CEVAP ANAHTARI ( 551/575)
551 A 561 B 571 A
552 C 562 C 572 D
553 B 563 C 573 D
554 B 564 B 574 B
555 C 565 B 575 B
556 D 566 
557 D 567 C 
558 C 568 A 
559 569 D 
560 D 570 C

1 5 1