Cevaplar

2012-12-09T17:16:17+02:00

sadece fiziksel ise şeklinde ve görüntüsünde değişiklik olur

0
2012-12-09T17:16:38+02:00

MADDELERİN DEĞİŞİMİ

Maddelerin bulundukları durumdan farklı bir duru­ma geçmesine değişim denir. Madde değişimleri doğal bir olaydır. Bazıları kendiliğinden bazılarıda değişik şartlardan dolayı gerçekleşir. Bu değişim­ler zararlı olabildiği gibi yararlı sonuçlarda ortaya çıkarır.

Maddelerdeki değişimler ikiye ayrılır. Bunlar fizik­sel ve kimyasal değişimlerdir. Maddenin dış yapı­sında meydana gelen değişimlere fiziksel değişme denir. Maddenin iç yapısında meydana gelen de­ğişime ise kimyasal değişme denir.

Fiziksel değişime uğrayan maddeler değişik yön­temlerle eski hâline getirilebilir. Çünkü fiziksel de­ğişimde maddelerin sadece hâl, boyut, görünüm vb özellikler değişir. Kimyasal değişmede, madde yapısal değişikliğe uğradığı için farklı bir maddeye dönüşür. Bu nedenle her zaman eski hâlini alması mümkün değildir. Yanma, paslanma, ekşime, ma­yalanma, çürüme ve elektroliz gibi olaylar kimya­sal değişimlere girer.

Fiziksel değişimde, maddenin toplam kütlesinde ve kimyasal özelliklerinde bir değişme olmaz. Kim­yasal değişmede de toplam kütle değişmez. Doğada meydana gelen fiziksel ve kimyasal deği­şimlerin bir kısmı kendiliğinden bir kısmıda kont­rollü olarak gerçekleşir. Günlük hayatta farkında olalım ya da olmayalım fiziksel ve kimyasal deği­şimlerle iç içe yaşarız. Olayların bazıları sadece fi­ziksel değişimi, bazıları sadece kimyasal değişimi, bazıları ise bunların her ikisini de içerir.

Fiziksel değişimler; kağıdın yırtılması, odunun kı­rılması, yaprağın dökülmesi, naftalinin süblimleş­mesi, mumun erimesi, camın kırılması, tebeşirin toz hâline gelmesi, buğdayın öğütülmesi, suyun buza ve buhara dönüşmesi, tuzun suda erimesi, reçelin şekerlenmesi, gökkuşağının oluşması vb olaylardır. Fiziksel değişmeler sonucu sadece maddenin fiziksel özelliği değişir, maddenin kim­liği sabit kalır.

Kimyasal değişimler; mumun yanması, suyun elektrolizi, yaprağın sararması, peynirin küflenme­si, kibritin ya da kömürün yanması, suyun oluşması, gümüşün kararması, elmanın çürümesi, hamu­run mayalanması, sütten yoğurt yapılması, sütün ekşimesi, radyoaktif bozunma, demirin paslanma­sı, uranyum ve toryumdan enerji elde edilmesi vb olaylardır. Kimyasal değişimde maddenin iç yapısı değişikliğe uğrayarak yeni maddeye dönüşür, maddenin kimliği değişir.

Sanayi ve teknolojinin gelişimi ile artan enerji ihti­yacı nükleer enerji santralleri ile karşılanmaktadır. Nükleer santrallerde yakıt olarak uranyum, toryum vb elementler kullanılır. Bu yakıtlardan açığa çıkan ısı, suyu buhar hâline getirir. Elde edilen buharla buhar motoru ve jeneratörün çalışması sağlanır. Yakıttan su buharına sağlığa zararlı maddeler ka­rıştığı için su buharı doğal ortama bırakılmadan so­ğuk su yardımı ile bir ünitede tekrar su hâline dö­nüştürülür.

Nükleer enerji santrallerinde enerji üretimi süresin­ce kullanılan maddelerde fiziksel ve kimyasal deği­şimler gerçekleşir. Uranyum ve toryumun yakılma­sı kimyasal değişim, suyun önce buhar sonra tek­rar buharın yoğuşturularak suya dönüştürülmesi fi­ziksel değişime birer örnektir.

 

 

 

en iyi cevap yapabilir misin?

0