Cevaplar

2012-12-09T18:01:53+02:00

Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle imzalanan Mondros Mütarekesi İtilaf devletlerinin
Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan gibi Türkiye’ye de hiçbir hayat hakkı
bırakmayacak kadar ağır yükümlülükler getirmeyi düşündüklerini gösteriyordu. Birinci
Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşan İtilaf
devletleri Mondros Mütarekesi ile emellerini gerçekleştirecek hukuki dayanağı oluşturmaya
çaba harcamışlardır.
Mütarekenin. 7. Maddesine dayanarak ülkenin çeşitli yerlerini işgal etmişler ve önemli
buldukları noktalara denetim subayları yerleştirmişlerdir
Mütareke şartlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılan faaliyetler üzerine bütün
Türkiye’de büyük bir kaynaşma meydana gelmişti. Ordu birliklerinin yerlerinin değiştirilmesi
ve terhisi, askeri malzeme ve silah nakliyatı, yerlerine dönen göçmenler, işgal kuvvetlerinin
gelişi, Türkiye’de bulunan Alman ve Avusturya asker ve subaylarının sevki, İstanbul ve
önemli merkezleri devamlı bir hareketliliğe sürüklemişti. Hiçbir yerde düzen kalmamış, savaş
sırasında zaten zayıflamış olan asayiş iyiden iyiye bozulmuştu. Savaş sırasında türeyen
eşkıyalık her tarafta çoğalmaya başlamış, soygunlar, baskınlar, adam öldürmeler alıp
yürümüştü. Bütün Karadeniz kıyısı ve Trakya, Rum çetelerinin yuvası olmuştu.
Mondros Mütarekesini İmzalayan
Türk Heyeti
İttihat ve Terakki yönetiminin yıkılmasıyla, orada burada sinmiş durumda bekleyen ve
çeşitli fikirlere sahip olan siyaset adamları ve teşekkülleri faaliyetlerine yeniden başlamak
üzere hızlı bir çaba göstermeye başlamışlardı. İstanbul’da siyasal mücadele yeni boyutlar
kazanırken, Rumluk ve Ermenilik hesabına feda edilecek bölgelerin Türk unsuru başlarının
derdine düşmüşlerdi. Adeta her bölge, her şehir kendini kurtarmak için uluslararası siyaset
alanına atılmaya çalışıyordu.
İngiliz Dışişleri Bakanı, Avam Kamarasında l8 Kasım 1918’de yaptığı konuşmada
Osmanlı topraklarındaki Arap, Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıkların Türk egemenliğinden
kurtarılacağını söyleyerek, bunları Türklere karşı savaşmaya yöneltmiş; bununla da
yetinmeyerek Doğu’da Kürt sorununu alevlendireceğine dair işaretler vermişti.

0
2012-12-09T18:02:48+02:00

MİLLİ MÜCADELE

 

KURTULUŞ SAVAŞI   (19 MAYIS 1919-11 EKİM 1922)

+ Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Mustafa Ke­mal, Suriye cephesinde Yedinci ordu komutanı olarak görev yapıyordu.

+ Ateşkes imzalandıktan bir gün sonra Mustafa Kemal Yıldırım Orduları grup komutanlığına getirildi.

+ Ancak birkaç gün sonra bu ordu dağıtıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal ateşkes gereği 13 Kasım 1918′de İstanbul’a gelmiştir.

+ Aynı gün itilaf donanması da İstanbul’a gelmişti.

+ Mustafa Kemal işgal donanması için “Geldikleri gibi giderler” dedi.

+ İstanbul’da kaldığı süre içinde önde gelen komutanlar ve si­yasiler ile vatanın kurtarılmasına yönelik fikir çalışmalarında bulundu.

+ Mustafa Kemal burada kesin olarak manda ve himayeye kar­şı çıkmıştır.

0