Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T19:36:09+02:00

Kutadgu Bilig,iki Türkçe kelimeyle oluşturulmuş bir isim tamlamasıdır.Anlamı üzerinde iki görüş belirtilmektedir:"kutlandıran bilgi" -burada "kut" kelimesiyle "devlet"e dikkat çekilir.Diğer anlamı ise "mutluluk veren bilgi"dir,burada ise mutluluğun bu bilgilerden geçtiğine dikkat çekilir.Aslında ikisinin de aynı anlama çıktığını düşünüyorum:O zamanlar "kut" devlet yönetimi için temeldi,devlet adamı Tanrı'nın verdiği kut sayesinde devleti yönetebilme kudretine erişebiliyordu.Dolayısıyla bu bilgiler ona bu kudreti verecek,öğretecek ve "mutluluğa" eriştirecektir.Yani,"kut" devlet adamı için hem hükümranlık hem de mutluluk demektir.

Esere gelecek olursak,Kutadgu Bilig,tahminen 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından tamamlanarak,Karahanlı Devleti hakanı Tabgaç Buğra Kara Han'a sunulmuştur. 
Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk Türk eseridir.Edebî bakımdan olduğu gibi dil bakımından da Hakaniye Türkçesi adı verilen lehçede yazılan ilk eserdir.Kitabın yazıldığı dil,konuşma dili değil,resmî yani yazı dilidir.Türk 

Edebiyatı'nda ilkler bakımından eserin yeri önemli yer tutar: 

-Mesnevi türünden yazılmış ilk eser, 
-İlk siyasetname örneği, 
-Türk Edebiyatında İslamiyet'e Geçiş Dönemi sürecinde verilmiş olan ilk eser, 
-Hakaniye Lehçesi ile yazılmış olarak bilinen ilk eser. 

Eserde Türk kültürünün yanında İran kültürü etkisinde de kalınmış olduğu görülmektedir:Has Hacip'in eseri Firdevsî'nin Şehnâme'siyle aynı vezinde yazmış olması,bu görüşe kanıt olarak kimi kaynaklarda gösterilmektedir. 
Dil bakımından bakıldığında ise,eser iki farklı alfabe ile yazılmıştır:Uygur alfabesi ve Türklerin Araplardan etkilenmesi sonucu kullanmaya başladığı alfabe. 
Mesnevi şeklinde yazılmış olup,son bölümü kaside olarak kaleme alınmıştır.6299 beyit,173 dörtlük ile birlikte 13.290 dizeden oluşmaktadır.Dörtlükler,milli unsuru teşkil eder. 
Kitabın iki önsözü bulunmaktadır,eser ve yazar hakkında,yazılış amacı hakkında bilgi verir,şöhretini anlatır.Önsözler hem nesir hem de nazım olarak kaleme alınmıştır.

1 4 1