Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-10T13:51:00+02:00DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.

("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır.)

USE 1 Repeated Actions 
(Tekrarlanan eylemler)

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. 

(Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

EXAMPLES:

play tennis. (Tenis oynarım)

She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)

The train leaves every morning at 8 **. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder.)

The train does not leave at 9am. (Tren saat 9'da hareket etmez.)

She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)

He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)

Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

USE 2 Facts or Generalizations
(Gerçekler veya genellemeler)

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

(Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

EXAMPLES:

Cats like milk. (Kediler sütü sever.)

Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

California is in America. (Kaliforniya Amerika'dadır.)

California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.)

Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)

Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)

New York is a small city.(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)
TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir. Örneğin:


I will go to Ankara tomorrow.
Ben yarın Ankara'ya gideceğim. 


She will begin to study English next week.
O, gelecek hafta ingilizce çalışmaya başlayacak. 

OLUMLU ŞEKLİ

özne yardımcı fiil fiil tümleç 
I will go to school. 
You will watch television 
He will write a letter. 
She will drink milk 
It will eat meat. 
We will work in this office. 
You will clean your house. 
They will play in the garden 


OLUMSUZ ŞEKLİ 

özne yardımcı fiil not fiil tümleç 
I will not go to school. 
You will not watch television 
He will not write a letter. 
She will not drink milk 
It will not eat meat. 
We will not work in this office. 
You will not clean your house. 
They will not play in the garden 


SORU ŞEKLİ

Soru cümleleri kurulurken "will" yardımcı fiili öznenin başına getirilir. 

yardımcı fiil özne fiil tümleç 
Will I go to school? 
Will you watch television? 
Will he write a letter? 
Will she drink milk ? 
Will it eat meat? 
Will we work in this office? 
Will you clean your house? 
Will they play in the garden? ıÜüThe Simple Past Tense / İngilizce Geçmiş Zaman 

Geçmişte belirli bir zamanda yapılan işleri anlatır.

Örneğin:I went to Ankara last week.
Ben geçen hafta Ankara'ya gittim.
He worked in Antalya last summer.
O, geçen yaz Antalya'da çalıştı.You wrote a letter last night.
Sen geçen gece bir mektup yazdın. 


İngilizce'de fiiller 2 grupta toplanırlar.

1) Regular verbs (Düzenli fiiller)

2) Irregular verbs (Düzensiz fiiller) 

1) Düzenli olanlar, geçmiş şekle geçerken sonuna -ed eki alırlar. 2. ve 3. şekilleri aynıdır. Her ikisi de -ed eki alırlar.

2) Düzensiz olanlar, belli bir kurala uymazlar. Onların belli 2. ve 3. şekilleri vardır. Bunları teker teker tanıyarak öğreneceğiz.

1. şekil 2. şekil 3. şekil Türkçesi 
go went gone gitmek 
sleep slept slept uyumak 
write wrote written yazmak 
drink drank drunk içmek 
see saw seen görmek 
take took taken almak 
eat ate eaten yemek 
speak spoke spoken konuşmak 
begin began begun başlamak 
bring brought brough getirmek 
come came come gelmek 


Geçmiş zaman cümleleri kurarken özneden sonra fiilin 2.şekli getirilir.

OLUMLU ŞEKLİ 

özne fiilin 2.şekli tümleç 
I went to school yesterday. 
You saw him last week. 
He worked here last year. 
She cleaned the house two hours ago. 
We watched television last night. 
You spoke to him three days ago. 
They played in the garden yesterday. 


OLUMSUZ ŞEKLİ

özne yardımcı fiil fiilin 1.şekli tümleç 
I didn't go to school yesterday. 
You didn't see him last week. 
He didn't work here last year. 
She didn't clean the house two hours ago. 
We didn't watch television last night. 
You didn't speak to him three days ago. 
They didn't play in the garden yesterday. 


SORU ŞEKLİ

yardımcı fiil özne fiilin 1.şekli tümleç 
Did I go to school yesterday? 
Did you see him last week? 
Did he work here last year? 
Did she clean the house two hours ago? 
Did we watch television last night? 
Did you speak to him three days ago? 
Did they play in the garden ye

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T15:45:17+02:00

iyide bursı matematik değilmi niye burda paylaştın

 

0