Cevaplar

2012-12-10T15:10:30+02:00

Kişilik ve iş performansı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar, dünyada
endüstri ve örgüt psikolojisi alanında oldukça sıklıkla çalışılmıştır. Ülkemizde
ise bu alanda yapılan araştırmaların sınırlı olduğu görülerek, beş faktör kişilik
modelinin iş performansını ne oranda yordadığı finans sektöründeki bir firmada
177 kişilik bir çalışma grubunun katılımıyla araştırılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkileri
inceleyerek güncel araştırmalara katkıda bulunmaktır.
Araştırmada, çalışanların (N=177) kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla “NEO
Beş Faktör Kişilik Envanteri” kullanılmıştır (Costa ve McCrae, 1985). Ayrıca,
çalışanların iş performansını ölçmek amacıyla Yelboğa (2003) tarafından
geliştirilen ve psikometrik özellikleri incelenen “Performans Değerlendirme
Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan değişkenlerle ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla
Pearson korelasyon katsayısı ve iş performansının kişilik özelliklerden
(Duygusal dengesizlik, dışadönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluk)
hangilerini yordadığını belirlemek için, çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Ayrıca bu değişkenlere ilaveten cinsiyet, yaş, kıdem ve eğitim düzeyi
değişkenleri de regresyon analizine dahil edilmiş, standardize edilmiş
regresyon katsayısına göre, yordayıcı değişkenlerin iş performansı üzerindeki
göreli önem sırası ortaya konmaya çalışılmıştır.
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim düzeyi
ve kişilik özellikleri değişkenlerinin, çalışanın iş performansındaki toplam
varyansın %16,3’ünü açıkladığı ortaya konmuştur. (p<0,01).
Anahtar Kelimeler: Kişilik, İş Performansı, kişilik ölçeği, performans
değerlendirme ölçeği, Beş Faktör Kişilik Modeli. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ PERFORMANSI… 197
ABSTRACT
Studies which analyze the relationship between personality and work
performance have been conducted frequently in the field of industrial and
organizational psychology. Regarding the lack of research in this area in our
country, the five factor model effects on work performance was investigated
with a group of 177 participants from a company working in the finance sector.
The main purpose of this study is to contribute to the current literature by
observing the relationship between work performance and personality
attributes.
In order to measure the personality attributes of the participants, the NEO Five
factor Inventory developed by Costa and McCrae (1985) was used. (N=177).
Moreover, for the measurement of the work performances of the employees,
the Job Performance Scale which was developed by Yelboga (2003) was used.
Pearson correlation coefficients were calculated to evaluate the relationships
among the variables used in the study and a multiple regression analysis was
conducted to determine how job performance influences the personality
attributes (Extraversion, Emotional stability, Openness, Agreeableness and
Conscientiousness). In addition to these variables, standardized regression
coefficients of sex, age, seniority and education level were also included into
the regression analysis in the order of their magnitudes.
The result of this analysis shows that sex, age, seniority, education level and
personality attributes explain the 16, 3 % of the variance in job performance of
the employees (p<0, 01).

Keywords: Personality, Job Performance, personality scale, performance
appraisal scale, Five Factor Personality Model.

0