1 tarih öncesi çağların sınıflandırılmasında hangi faktörler etkilidir yazınız 2 tarih devirlerini başlatan ve bitiren olaylar nedir 3 anadoludaki eski yerleşimin nedenleri 4 insanların yerleşim yeri seçimindeki faktörler hepsine cevap yazınız

2

Cevaplar

2012-12-10T16:17:41+02:00

işine yararsa

 

1

belli bir gelişmişlik düzeyi.. Örneğin orta çağın kapanması İstanbul'un Fethi ile olmuştur..1000 yıllık bir gelenek tarihe gömülerek dünya bir değişikliğe şahitlik etmiştir.

 M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır . Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler . Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi devirler , yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih devirleri adı verilmiştir . 

Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında ( M.Ö. 3200 ) bulunmuştur . Tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır . Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.


Tarih öncesi devirler 

Tarih öncesi devirler , Taş ve Maden devri olmak üzere ikiye ayrılır . Taş devrinde insanlar yaptıkarı aletlerde malzeme olarak taş kullanmışlardır . Maden Devrinde de buldukları madenlerden araç yapımında faydalanmışlardır


Yontma Taş Devri 

Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorladı . Yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı ; çünkü henüz hiçbirşey üretmeyi bilmiyorlardı . Bu dönemdee yurdumuz Türkiye ‘de de insanların yaşadığını buluntulardan anlıyoruz . Buna en belirgin örnek ; Antalya yakınlarındaki Karain Mağarası ‘dır . Bu dönem insanlar çevrelerinde bol bulunan taştan el baltaları ile kesici kazıyıcı ve delici aletler yapmışlardır . Mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler . Devrin sonlarına doğru ateşi buldular . Ateş insanların soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmasını sağladı . Ateş ile yiyeceklerini de pişirip yemeye başladılar . 

Cilalı Taş Devri 

Bu devirde insanlar evler yapıp köyler kurdular . Ekip biçmeyi öğrendiler , yani üretici oldular . Topraktan çanak çömlek yapıp bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirdiler .Bazı hayvanları evcilleştirdiler . Yurdumuzda Burdur yakınlarında Hacılar Köyü ‘nde , Konya yakınlarında Çatalhöyük te yapılan kazılarda Cilalı Taş Devrine ait buluntular elde edilmiştir . 

Maden Devri

İnsanlar bu devirde doğada çok bulunan ve kolay işlenen bakır madenini kullandılar . Sonraları , bakır ve kalayın karışımyla tunç elde edildi . Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklı oldu . Maden devrinin sonlarına doğru insanlar demir madenini kullandılar . 

Maden Devrinde , Hitit ve Sümer devletleri gibi büyük devletler kuruldu . Yozgat yakınlarında Alişar’da , Çorum yakınlarında Alacahöyük ‘te , Çanakkale yakınlarında Truva ‘da bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır 


Tarih Devirleri 

M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen zamana tarih devirleri denir . Toplumlar üzerinde etkili olan önemli sosyal ve siyasi olaylar , tarihi devirlere ayırmada etkili olmuş ve sınır kabul edilmiştir . Böylece tarih öğrenme kolaylaşmıştır . Tarih çağları (devirleri ) : İlk Çağ , Orta Çağ , Yeni Çağ ve Yakın Çağ dırİlk Çağ 

Yazının bulunuşu ( M.Ö. 3200 ) ile başlar . M.S. 375 Kavimler Göçü’ne kadar devam eder. 

Orta Çağ 

Kavimler Göçü’nden ( 375 ) , Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbulu almasına kadar geçen süredir . 

Yeni Çağ 

Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbulu alaması ve Bizans İmparatorluğuna son vermesi ile başlayan , 1789 Fransız İhtilali ile sona eren çağdır . 

Yakın Çağ 

1789 Fransız İhtilali ‘nden zamanımıza kadar süren çağdırTürklerin ilk yurdu 
Türklerin ilk ve anayurdu Orta Asya’dır . Orta Asya’nın sınırları şöyledir : 

Doğuda Kingan ( Kadırgan ) Dağları , 

Güneyde Hindikuş , Karanlık dağları 

Batıda Hazar Gölü , 

Kuzeyde Sibirya ovaları ile çevrili toprak parçasıdır . 

Türklerin burada yaşayışları 

Türklerin Orta Asya‘daki yaşayışlarının , bulundukları yerin iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri belirlemişti . Bu nedenle Türkler , ana yurtta , tarım ticaret ve daha çok hayvancılıkla geçinirlerdi . 

Türklerin Yerleştikleri Bölgeler 

Orta Asya ‘da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler . Tarihte buna Büyük Göçler diyoruz . 

Göçlerin en büyük nedeni ekonomik nedenlerdir . Yurtlarında iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık , toprakları verimsizleştirdi . Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçe neden olmuşturGöçlerin nedenlerini ;

İklim koşulları ve ekonmik güçlükler ile ,

Türk boyları arasındaki mücadeleler ve dış baskılar şeklinde özetleyebiliriz . 

Atın evcilleştirilmiş olması , araba ve tekerleğin bilinmesi göçleri kolaylaştırmıştır . Göç eden Türklerin bir kısmı Maveraünnehir'e ( Seyhun – Ceyhun arası ) bir kısmı Ural dağları ile Volga ( İtil ) ırmağı boylarına gittiler . Diğer bir kısmı ise Altay dağları taraflarına , başkalarıda Çin’de Kansu bölgesine , Güneye gidenler ise Hindistan’a yerleştiler . 

Göçler uygarlıkların yayılmasına yeni kültürlerin doğmasına neden oldu . Göç etmeyen Türk boyları yurtta kaldılar , burada devletler kurdular . Türklerin büyük göçlerden sonra kurdukları ilk Türk devleti Asya Hun ( Büyük Hun ) Devleti‘dir.3 anadolu topraklarıyla elverişli olması ve büyük bir yapıya sahahip olduğu için anadolunun asya ve avrupa kıtasını birbirine bağlaması, çeşitli ticaret yollarının merkezi olması,toprağının verimli ve ikliminin elverişli olması
4

1. Su açısından zenginlik (Tatlı su: nehirler yada akarsular, göller, göletler, vd.)

2. Verimli tarımsal arazi yapsına sahip olması. (dağların etekleri)

3. İklim

4. Endüstirinin yaygın oluşu

5. Ulaşım

Tarihten günümüze kalabalık yerleşim yerleri genellikle denize kıyısı olan yerlerdir. Çünkü bu tür yerler hem iklimsel açıdan ılıman bir iklime ve bunun neticesinde verimli topraklar ve tarımsal arazilerin olmasını sağlar. Ayrıca denize kıyısının olmasıyla beraber ulaşımında kolaylaşması özellikle ürünlerin ihracı ve ithali açısından kısacası ticare ve endüstriyel açıdan çok önemlidir.

 

 


0
2012-12-10T16:18:21+02:00

belli bir gelişmişlik düzeyi.. Örneğin orta çağın kapanması İstanbul'un Fethi ile olmuştur..1000 yıllık bir gelenek tarihe gömülerek dünya bir değişikliğe şahitlik etmiştir.

0