Cevaplar

2012-12-10T18:00:07+02:00

osmanlı devleti tarafından yapılmıştır .kanuni sultaan sülüman tarafından olmuştur

 

0
2012-12-10T18:10:45+02:00

MISIR'IN FETHİ
1512 yılında Osmanlı tahtına geçen Yavuz Sultân Selîm, ilk olarak. Çaldıran'da Safevî ordularını mağlup etti (1514). Daha sonra kendisine mânevî işâretlerle müjdelenen toprakları fethetmek için harekete geçen pâdişah, 1516 yılının Ağustos ayında Mercidâbık'ta, Sultan Kansu Gavri kumandasındaki Memlûklü ordusunu bozguna uğrattı. Peşinden Filistin dâhil Memlûk topraklarını fethetti. Artık Mısır'a kadar ordunun önünde çölden başka hiçbir mâni kalmamıştı. Yavuz Sultan Selîm, Sîna Çölü'nü geçerken Allâh'ın yardım ve rahmetinin eseri olarak yağmur yağdı. Koca ordu, hiç su sıkıntısı çekmeden Mısır'ın başşehri Kâhire yakınlarına kadar geldi. Bu sırada Memlük ordusundan geriye kalanlar Kâhire'de toplanarak Toman-bay'ı hükümdâr seçmişler ve Ridâniye de muhârebeye hazırlanmışlardı.
Yavuz Sultan Selîm, Tomanbay ordusunun ciddî hazırlıklarını haber almış ve askerî dehâsını gösteren bir planı tatbik sâhasına koymaya karar vermişti. Mukattam dağının solundan Nil Nehrine uzanan ve 200 topla desteklenen Memlûklü harp cephesini aşmak Osmanlı ordusu için son derece tehlikeliydi. Bunu dikkate alan pâdişah, Memlûklerin sâbit toplarını kullanmalarına mâni olmak için Mukattam dağını arkadan dolaştı ve düşmana yanlardan ve gerilerden taarruz etti. İki gün bütün şiddetiyle devâm eden muhârebe, Osmanlı ordusunun galebesiyle neticelendi. Pâdişah, zaferden üç gün sonra şehri gezdi. Muhârebe meydanından kaçan Tomanbay, Osmanlılara iki defa daha taarruz etmiş, ikisinde de mağlup olmuş ve îdâm edilmiştir.
Fetihten sonraki ilk cuma namazını Melik Müeyyed Câ-mii'nde kılan pâdişah, hatîbin, ismini "Hâkimü'l-Hare-meyni'ş-Şerîfeyn şeklinde zikretmesine müdâhale ederek "Hâdirnu'l-Harerneynî'ş-Şerîfeyn" şeklinde düzelttirmiş ve isminin bu unvanla söylenmesi üzerine secdeye kapanıp ağlamıştır.
Yavuz Sultân Selîm, Kâhire'de kaldığı zaman zarfında Mısır'da Osmanlı idârî teşkilâtı kuruldu. Mekke şerîfi, oğlunu göndererek Kâbe'nin anahtarlarını ve mukaddes emânetleri Yavuz'a teslim etti.

1 3 1