Cevaplar

2012-12-10T20:27:57+02:00

Bileşikler ve Formülleri

Bileşikler : 
Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar.
Bilinen element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlıdır ve kararlı oldukları için kimyasal bağ oluşturmayıp doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazların dışındaki metal ve ametal atomları kararsız olup kararlı hale geçmek için elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar. 
İki ya da daha fazla farklı element atomunun kendi özelliklerini kaybedip belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturması sonucu meydana gelen yeni ve saf maddelere bileşik denir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişmedir.
İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir. 

Örnekler :

1- • Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur, gümüş rengindedir ve 
(bıçakla kesilebilecek kadar) yumuşaktır.
• Klor elementi sadece klor moleküllerinden oluşur, sarı – yeşil renkli zehirli bir gazdır.
• Sodyum elementindeki sodyum atomları birbirinden ayrılır.
• Klor elementindeki klor moleküllerinin atomları birbirinden ayrılarak sodyum atomlarına yaklaşır kendi kimliklerini kaybederek ve sodyum klorür bileşiğini oluştururlar.
• Sodyum ve klor atomlarından (elementlerinden) oluşan sodyum klorür (yemek tuzu) bir bileşiktir ve kendini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Sodyum klorür şeffaf, katı ve ufalanabilen bir bileşiktir.

2- • Hidrojen elementi sadece hidrojen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yanıcı 
bir gazdır.
• Oksijen elementi sadece oksijen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yakıcı bir gazdır.
• Oksijen ve hidrojen atomlarından (elementlerinden) oluşan su, bir bileşiktir ve kendini oluşturan oksijen ve hidrojen elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Su, yanıcı ve yakıcı özellikte olmayan sıvı halde bir bileşiktir.


2- Bileşiklerin Oluşması :
Elementler bileşik oluştururken, elementi oluşturan aynı cins element atomları arasındaki kimyasal bağlar kopar ve element atomları birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan element atomları, farklı cins element atomları ile yeni kimyasal bağlar oluşturarak bir araya gelir ve bunun sonucunda da bileşikler meydana gelir. Bu nedenle bileşikler oluşurken farklı element atomları kimyasal bağlar sayesinde bir araya gelir ve yeni maddeler oluşur. 
Atomlar bileşik oluşturduklarında atomların arasındaki uzaklık değişir. Atomların element halindeyken aralarındaki uzaklık çok azdır. Atomlar bileşik oluşturduklarında ise aralarındaki uzaklık artar. Bunun nedeni, atomların element halinde iken aralarındaki kimyasal bağların, bileşik oluşturduklarında aralarında oluşan kimyasal bağlardan faklı olmasıdır.

Örnek :

1- • Sodyum elementindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır. 
Sodyum klorür bileşiğindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır. 
• Klor elementindeki klor moleküllerini oluşturan klor atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır. Sodyum klorür bileşiğindeki klor atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.

3- Bileşiklerin Özellikleri :

1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir.
2- Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.
3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
4- Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur.
5- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
6- Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar. 
7- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
8- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
9- Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.
10- Bileşikler formüllerle gösterilirler.
11- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
12- Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir.
13- (Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir).

4- Bileşik Çeşitleri :
Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki grupta incelenirler.

a) Moleküler Yapılı Bileşikler :
Bileşikler, farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir.
• Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur.
• Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.
 ,

,    

 

0
2012-12-10T21:09:16+02:00

Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu, H+ suda verilebilen maddelere asit denir.
Asitlerin pH dereceleri 7’den küçüktür.Laboratuvarda kullanılan bazı asitlere örnekler;

Hidroklorik asit, HCl Sülfürik asit, H2SO4 Nitrik asit, HNO3

Sulu çözeltilerine hidroksil iyonu, OH- suda , verebilen maddelere baz denir.
Bazların pH dereceleri 7’den büyüktür.
Bazlar ile asitler bir araya gelince nötrleşme tepkimesi oluştururlar. Nötr çözeltilerin pH'ı 7'ye eşittir. Laboratuvarda kullanılan bazı bazlara örnekler;

Sodyum hidroksit, NaOH Potasyum hidroksit, KOH Nötrleşme Tepkimesi

Bir asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşurduğu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. 

Asit + Baz  Tuz + Su 

Asitlerdeki negatif yüklü iyon ile bazlardaki pozitif yüklü iyon bir araya gelerek tuz oluşturur.
Hidroklorik asitin tuzuna klorür; sülfürik asitin tuzuna sülfat; nitrik asitin tuzuna nitrat tuzu denir.
Amonyağın sulu çözeltisi baz ile tepkimeye girerek, amonyum hidroksiti oluşturur. 
Amonyum hidroksit sülfürik asit ile nötrleşerek amonyum sülfat tuzunu meydana getirir. 

Amonyum hidroksit + Sülfürik asit  Amonyum sülfat + Su 


Sodyum klorür elde etmek için hidroklorik asit ile sodyum hidroksit reaksiyona sokulur.

Hidroklorik asit + Sodyum hidroksit  Sodyum klorür + Su 

HCl(suda) + NaOH(suda)  NaCl(suda) + H2O(s)

İlk olarak asitin ne kadar baz ile nötrleneceğinin bulunması gerekir.
Erlenmayer içindeki baza birkaç damla indikatör (örneğin fenolftalein) damlatılır 
Bazlarla tepkimeye girerek pembe renk oluşturur. Daha sonra yavaş yavaş çözeltiye asit ilave edilir. Fenolftalein asitlerle tepkimeye girmez. 
İndikatörün rengi değişmeye başladığında, nötrleşme tepkimesi gerçekleşmiş demektir. 

0