Cevaplar

2012-10-01T18:32:32+03:00

1980-1982 darbe olduğu için türkiyede ekonomi durmuş ihracat yok ithalatta yok ondan darbe

0
2012-10-01T21:14:11+03:00

Son yirmi yılda dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimler hem kapitalizmin mekandaki eşitsiz gelişimini hem de yerleşim sistemi ile yerleşim merkezleri arasındaki hiyerarşiyi yeniden yapılandırmaktadır. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinde ve sanayinin coğrafi dağılımında son yirmi yılda ortaya çıkan değişimlere yönelik ilgi, günümüzde iyice yoğunlaşmış bulunmaktadır. ‘Yeni sanayileşen ülkeler’, ‘küreselleşme-yerelleşme’, ‘dünya kentleri’, ‘yarışan yerellikler’, ‘yeni sanayi odakları’, ‘Anadolu kaplanları’ gibi başlıklar altında yürütülen tartışmaları bu kapsamda ele almak olanaklıdır. Sözü edilen yazında dünya ve Türkiye ekonomisindeki değişimi, bir ‘sanayi örgütlenme tarzı’ olarak fordizmden esnek uzmanlaşmaya (post-fordizm) geçildiği tezi temelinde değerlendiren kuramlara dayanan çözümlemelere ve bunlara dayanılarak yapılan politika önerilerine rastlanmaktadır. Dünya ekonomisinde son yirmi yılda ‘kitlesel üretim’e dayalı büyük ölçekli fordist sanayilerin gerileyip, ‘esnek uzmanlaşma’ya dayalı küçük-orta ölçekli sanayilerin büyük ağırlık kazanmaya başladığını, bunun da kapitalizmin mekandaki gelişimi bakımından azgelişmiş ülkeler ve bölgeler lehine çok büyük fırsatlar doğurduğunu ileri süren ‘esnek uzmanlaşma’ kuramlarına dayanılarak; KOBİ’lerin ve ‘Anadolu kaplanları’ olarak adlandırılan kentlerin, hem Türkiye’nin uluslararası işbölümünde daha yukarılara tırmanmasının, hem de bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinin itici gücü durumuna geldiği ileri sürülmektedir. Hatta, medyada ‘Anadolu kaplanları’, üniversitelerde de ‘esnek uzmanlaşma’ teorileri etrafında estirilen rüzgarlara bakılacak olursa, Türkiye ekonomisinin merkezinin tamamen yer değiştirdiği bile sanılabilir.

0