Cevaplar

2012-12-10T21:23:43+02:00

II. Dünya Savaşının ardından başlayan Soğuk Savaş ile birlikte ABD önderliğinde başlatılarak özellikle Avrupa'da sosyalizmin önünü kesmek amacını taşıyan Marshall Planına cevap olarak ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliğine yapılan tehditlere karşı koyarak uluslararası komünizm faaliyetlerini yeniden örgütlemek üzere, Avrupa'nın önde gelen komünist partileri Sovyetler Birliği Komünist Partisi öncülüğünde Silezya'da bir konferansta topladılar. Bu toplantının sonunda, 5 Ekim 1947'de Kominform'un kurulduğu ilan edildi.

0
2012-12-10T21:25:35+02:00

Varşova Paktı 14 Mayıs 1955'te Varşova'da SSCB öncülüğünde kurulmuştur. Dostluk, işbirliği ve karşı­lıklı yardım antlaşması idi.

Kurucuları;
- Arnavutluk
- Romanya
- SSCB
- Demokratik Almanya
- Bulgaristan
- Polonya
- Çekoslavakya
- Macaristan

Demokratik Almanya, bu paktın askeri kanadına 1956'da katılmıştır. Arnavutluk 1962 - 1968 yılları arasında Pakt'ın çalışmalarına katılmamış ve 1968'de Varşova Pakt'ından kesin ayrılmıştır.

Bu Pakt SSCB ile Çekoslovakya, Polonya, Bulgaris­tan, Romanya ve Macaristan arasında daha önce im­zalanan antlaşmaları tamamlayıcı nitelikteydi.

Kuruluş Amaçları:
Varşova Paktı'nın asıl kuruluş gayesi 4 Nisan 1949'da kurulan NATO'ya karşı komünizmle ida­re edilen ülkeleri korumaktı.

NATO'nun silahlanmayı hızlandırması bu paktın kuruluşunu hızlandırmıştır.

Varşova Paktı için ilk adım 8 sosyalist ülkenin ka­tılmasıyla Moskova'da düzenlenen konferansta atılmıştır (29 Kasım - 2 Aralık 1954).

Federal Almanya'nın NATO'ya girmesi ve NA­TO'ya bağlı Batı Avrupa Birliği'nin kurulması (BAB) ile Varşova Paktı'nda şekillenmiştir.

Sovyet Rusya, Varşova Paktı'nın imzalanmasın­dan sonra Polonya, Macaristan, Romanya ve De­mokratik Almanya ile kuvvet statüsü antlaşmalar imzalamıştır (İkili yardım antlaşmaları).

SSCB bu antlaşmaların bir benzerini 1968'de Çekoslovakya ile imzalamıştır. Bu antlaşma ile uluslararası ilişkilerde tehdit ve kuvvete başvur­ma kınanmıştır.--------

Nato; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (North Atlantic Treaty Organization) kısaltılmış adıdır.
Sovyet Rusya; Avrupa ve Ortadoğu'da yayılmacı bir politika takip ediyordu. Bunu önlemek isteyen ABD, ilk adım olarak Truman Doktrini ve Marshall yardımını hayata geçirmiştir. Fakat 1948 Berlin Buhranı, bu teh­ditlerin yeterli olmadığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. ABD, bir şeyler yapmak zorundaydı. ABD, nitekim en önemli adımı atarak 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik İttifakı'nı (NATO) kurmuştur. Nato ilk olarak 12 ülke arasında kurulmuştur.
Bu ülkeler; 
1. Belçika 
2. Kanada 
3. Danimarka 
4. Fransa 
5. İzlanda 
6. İtalya 
7. Lüksemburg
8. Hollanda
9. Norveç
10. Portekiz
11. İngiltere
12. ABD

Amaç:Savunma ittifakıdır. Buna göre bu 12 ülkeden herhangi birisine yapılmış saldırı kendilerine yapılmış sayılıyordu.
-----Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır. Truman Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyet karşıtlığının bu yeni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir. Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri "komünizm tehdidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.---

Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

1 5 1