Cevaplar

2012-12-10T23:18:24+02:00

1925’te Aşar vergisinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan vergi boşluğu bu dönem başında dolaylı vergilerle karşılanmaya çalışılmıştır (DPT,1996:95). Bu dönemden sonra 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile sanayiciler desteklenmiştir. Ancak 1923 yılında İktisat Kongresi’ndeki bazı kararlar ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun bazı maddeleri hariç, 1960 yılına kadar vergi politikaları ekonomideki kaynak dağılımında fazla bir değişim yaratmamıştır.

Ülkemizde, 1929 Ekonomik Buhranı ile birlikte yeni vergiler uygulanmaya başlanmıştır. Bu vergiler dolaylı ve dolaysız vergilerden oluşmuştur ve ilk defa ücretler üzerinden alınan vergi, bu dönemdeki “İktisadi Buhran Vergisi”dir.

1929-1939 döneminde uygulanan vergi politikası daha çok mali amaçlı olmuştur. Ancak İktisadi Buhran Vergisi, Muvazene Vergisi, Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi ve Kazanç Vergisi çalışanların vergi yükünü ağırlaştırmıştır.

1940-1950 döneminde ise her ne kadar 2.Dünya Savaşı’na girmesek de ülkemiz bu durumdan olumsuz etkilenmiş ve yeni vergi kanunları çıkartılmıştır. Ayrıca, var olan vergiler de arttırılmıştır. Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Ayni Muamele Vergisi gibi vergiler bu dönemde uygulanan vergilerdir. 1949 yılında Kazanç Vergisi kaldırılıp yerine Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergisi konulmuş; fakat 1950-1960 yılları arasında bu vergilerin uygulanmasında başarı sağlanamamıştır (DPT,1990:96).

Tüm bu gelişmelere bakarak şu sonuca varabiliriz; her ne kadar uygulanan vergi politikası ile kamu kesimine gelir sağlanmak istense de bu gerçekleştirilememiştir.

 

0