Cevaplar

2012-12-11T23:35:40+02:00

100 yıl .D bence anca olusur 

0
2012-12-11T23:36:59+02:00

Orman ağaç,
Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki

Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır Yağışı bol yıllarda, Fide bir yıl sonra fidan halini alırTürkiye ormanları, coğrafi mevkii ve morfolojik yapının etkisiyle, kısmen veya tamamen birbirlerinden ayrı özellikler taşıyan yedi coğrafi bölgeye yayılmış bulunmaktadır 

Karadeniz bölgesi ormanları: Doğu Karadeniz ormanlarının en karakteristik ağaç türü, doğu ladini ve Karadeniz köknarıdır Bölgenin diğer ağaç türleri; çam, kayın, meşe, gürgen ve kızılağaçtır İbrelilerle yapraklıların katılma oranı, hemen hemen birbirine eşittir
Batı Karadeniz’de yapraklıların katılma oranı daha fazla olup, yapraklılardan, kayın meşe, gürgen, kestane ıhlamır ve dişbudak; ibrelilerden, çam ve köknar bu bölgenin en önemli ağaçlarıdır. Karadeniz Bölgesi ormanlarının % 64,1’i koru, % 35,9’u baltalıktır

Marmara bölgesi ormanları: Bu bölgenin belli başlı ağaçları, yapraklılardan en fazla meşe, kayın, ikinci derecede kestane, gürgen, akçaağaç; ibrelilerden çam, köknar ve ardıç olup, yapraklıların katılma payı ibrelilerden fazladır 

Bölge ormanlarının % 47,1’i koru, % 52,9’u baltalıktır 

Ege bölgesi ormanları: Bölgenin hakim ağacı çamdır Fıstık çamı ve palamut meşesi bölgenin karakteristik ağaçlarıdır Yapraklılardan sığla ağacı bu bölge için ayrı bir önem taşımakta, verdiği sığla yağı ile de yurdumuz için monopol (tekel) bir durum arzetmektedir Bölge ormanlarının beşte biri maki ile kaplıdır Ormanların % 55,2’si koru, % 44,8’i baltalıktır

Yapraklılardan en fazla meşe türleri, az miktarda da kayın, kestane ve diğer türler bulunmaktadır Fıstık çamının fıstığından, palamut meşesinin palamutlarından faydalanılmaktadır

Akdeniz bölgesi ormanları: Büyük çoğunluğu ibreli ormanlardır İbrelilerden, kızılçam, halepçamı, karaçam, sedir, köknar, ardıç; yapraklılardan meşe türleri başta olmak üzere az miktarda kavak, kayın, kayacık, kızılağaç bulunmaktadır Ormanların % 73,4’ü koru, % 26,6’sı baltalıktır Maki florası ile kaplı alan, ormanlık sahanın % 15’ini teşkil eder

Doğu Anadolu bölgesi ormanları: Bölgede yapraklı ormanlar çoğunluktadır Daha çok meşe türleri yaygındır Bölge ormanlarının % 20,3’ü koru, % 79,7’si baltalıktır
Az miktarda kavak ve huş bulunmakta; ibrelilerden sarıçam ve ardıca rastlanmaktadır 
İç Anadolu bölgesi ormanları: Yapraklı ormanlar, bozuk meşe baltalıkları şeklindedir İbreli ağaç türlerinden çam ve ardıç bu bölgenin hakim ağaçlarındandır Yapraklıların katılma payı ibrelilerden fazladır İç Anadolu bölgesi ormanlarının % 45,4’ü koru, % 54,6’sı baltalıktır

Güneydoğu Anadolu bölgesi ormanları: Bölge ormanlarının hemen hemen hepsi yapraklı ormanlardır İbrelilerden, lokal olarak kızılçam ve ardıç bulunur Ülkemiz ormanlarının % 3,37’si bu bölgededir

Meşe türleri yaygın haldedir 
Türkiye’nin orman alanı, ülke alanının % 26,12’si kadardırÊBu oran eski Sovyet cumhûriyetleri hariç Avrupa kıt’asında % 29,3, eski Sovyet cumhûriyetlerinde % 34,4, Kuzey Amerika’da % 38,0, Güney Amerika’da % 471, Orta Amerika’da % 261, Afrika’da % 185’tir1’ini ormanlar kaplamaktadır4’ü, Finlandiya’nın % 693’ü, Fransa’nın % 20’si, Yunanistan’ın % 16’sı ormanlık alanla kaplıdır Türkiye orman alanı oranı; Dünya ve Avrupa ortalamasının altında, Asya ve Afrika ortalamasının üstündedir

Dünya kara alanının % 29 Avusturya’nın % 38,2’si, Bulgaristan’ın % 28 
Türkiye’de Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Mer’a Islahı Faaliyetleri

1993-1994 Yılları İtibariyle Orman Ürünleri Üretim Miktarları 

19931994 (Tahmini) 

(bin m3)(bin m3) 

Endüstriyel Odun9 47011584

Tomruk4 9406050

Tel Direği150145 

Maden Direği450543 

Kağıt Odunu1 4501870

Lit+Yonga Odunu1 6802000

Diğer Sanayi Odunu800976 

Yakacak Odun20 50022000


Genel Müdürlük taşradaki işlerini; bölge müdürlükleri, müdürlük ve şefliklerle yürütürler Bölge müdürlük sayıları 29, bu müdürlüklere bağlı orman işletme müdürlüklerinin sayısı 243, orman işletme şefliklerinin sayısı ise 1194’tür (1994).

0