Cevaplar

2012-12-12T12:14:58+02:00

a. Betimleyici ve Tanımlayıcı Yöntemler
b. Deneysel Yöntemler
c. İstatistiksel Yöntemler

0
2012-12-12T13:24:49+02:00

Karşılaştırmalı Tek-Denekli Araştırma Modelleri
* Elif Tekin
Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü
Özet
Çalışmanın amacı kaışılaştumalı tek denekli aıaştuma modelleıını tanıtmak, bu aıaştuma modelleıinde aıaş
turna soıulaıımn nasıl solutabileceğim, kaı şılaştu malı tek-denekh aı aştıı malaı da sıklıkla kaısılasılan soı unla­
nıl neleı olduğunu, heı bu modelde deneysel kontıolun nasıl sağlandığını ve heı bu modelin yaıaı laıının ve si­
mi lılıklaı ınm neleı olduğunu açıklamaktı!
Anahtar Sözcükler: Tek-denekh aıaştuma modelleıı, kaı şılaştu malı tek denekli aıaştuma modelleıı ABC nıo
deli dönüşümlü uy gulamalaı modeli uyaı lamalı dönüşümlü uygulamaktı modeli, paıalel uygulamalaı modeli
Abstract
The pıııpose of the pıesent study ıs to descııbe the compaıatıve sın°le subject ıeseaıch desıgns e\plaın how to
vı ııtc ıeseaıch cjııestıoııs m these desı°n% and \vhat the majoı pıoblems of these desıgns aıe Also, it ıs aımed lo
e\plaın majoı cuhantages and dısadvantages of e atlı desıgıı
Key Words: Sıngle subject ıeseaıch desıgn compaıatıve sıngle subject ıeseaıch desıgns, ABC models, alteınat
ıng tıeatments desıgn, adapted alteı natınq teıatments desıgn paı allel teıatments desıgn

0