Cevaplar

2012-12-12T16:00:04+02:00
Madde nedir?

Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan her şey. Bu tarif genel bir nitelik taşır. Mesela üzerinde yaşadığımız yer küresi, hava, su, taş, toprak, vs. maddedirler. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Şişe, bardak, pencere camı, ayrı ayrı birer cisimdir. Fakat hepsi cam maddesinden yapılmıştır

Etrafımızda gördüğümüz bütün maddeler, genellikle saf değil, birer karışımdır. Mesela içtiğimiz su, homojen olduğu, her tarafı aynı göründüğü halde, içinde az da olsa tuzlar ve hava ihtiva eder. O halde bir karışımdır. Karışımların belirli özellikleri yoktur. Yalnız bir maddeye saf madde denir. Saf maddenin belirli özellikleri vardır ve bu özellikleri hiç değişmez. Tam saf madde yok gibidir. Bir madde içinde bulunan yabancı maddeler, kimya usulleri ile anlaşılmayacak kadar az olunca, bu maddeye, saf diyoruz. Saf süt demek, kimya bakımından doğru bir söz değildir. Çünkü süt belli özellikler taşıyan tek bir madde değildir.

Maddede daima değişiklikler olduğunu bilmekteyiz. Maddede meydana gelen değişikliklere olay denir. Bu ise genel olarak fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır:

Fiziksel olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyetini, yapısını değiştirmeyen olaydır. Mesela kağıdın yırtılması, fiziki bir olaydır. Çünkü kağıdın şekli değişmiş fakat özü yine kağıttır.Kaynak: http://madde.nedir.com/#ixzz2EqWIBTFQ

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-12T16:00:16+02:00

madde : kütlesi hacmi ve eylemsizliði olan her þeye madde denir. maddeler katý, sývý ve gaz olarak üç deðiþik halde bulunur. örneðin, buz katý, su sývý, su buharý ise gaz halindedir. bütün maddelerin eylemsizlik özelliði vardýr. bütün maddelerin hacmi ve kütlesi vardýr. bütün maddeler tanecikli bir yapýya sahiptir.

Maddenin ortak özellikleri

Maddenin kütle, hacim ve eylemsizlik olmak üzere üç tane ortak özelliði vardýr.
Maddenin uzayda kapladýðý yer, hacim olarak ifade edilir.
kütle, madde miktarýnýn bir ölçüsüdür, terazi ile ölçülür. Aðýrlýk, bir cismin üzerine yerkürenin uyguladýðý çekim kuvvetidir.

Maddenin ayýrt edici özellikleri
Ýki maddenin ayný ya da farklý maddeden mi yapýldýðýný anlamak için birtakým özellikleri araþtýrmak gerekir. Bunlar maddenin ayýrt edici özellikleridir.
Maddenin ayýrt edici özellikleri þekle, biçime ve miktara baðlý olmayýp, maddenin cinsine baðlýdýr.

1) Öz kütle (yoðunluk)
2) Erime noktasý ve kaynama noktasý
3) Çözünürlük
4) Sýcaklýkla genleþme
5) Esneklik
6) Ýletkenlik

0