Cevaplar

2012-12-12T19:55:15+02:00

1. Political Reforms

- Abolishment of the Sultanate (1 November 1922)
- Declaration of the Republic (29 October 1923)
- Abolishment of Caliphate (3 March 1924)

 

2. Social Reforms

- Women were given equal rights with men (1926-1934)
- The Revolution of Headgear and Outfit (25 November 1925)
- Closing of dervish lodges and shrines (30 November 1925)
- The surname law (21 June 1934)
- Abolishment of nicknames, pious and royal titles (26 November 1934)
- Adoption of the International calendar, time and measurements (1925-1931)

3. Juridical Reforms

- Abolishment of the Canon Law (1924-1937)
- Instating the new Turkish Civil Code and other legislation to suit secular order (1924 – 1937)

4. Educational and Cultural Reforms

- Integration of education (3 March 1924)
- Adoption of the new Turkish alphabet (1 November 1928)
- Establishment of the Turkish Language and Historical Societies (1931-1932)
- Organization of the university education (31 May 1933).
- Innovations in fine arts

5. Economical Reforms

- Abolishment of old taxation laws.
- Encouragement of the farmers.
- Establishment of model farms.
- Legislation of the Encouragement of the Industry Law and establishment of Industrial Corporations.
- Implementing First and Second Development Plans (1933-1937), construction of new highways to reach every corner of the country.

TÜRKÇESi

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler:
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi:
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· Aşârın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

0