Cevaplar

2012-12-12T20:29:09+02:00

İZMİR’İN İŞGALİNE KARŞI KONYA YÖRESİNDEN GELEN TEPKİLER
THE REACTION FROM KONYA AGAINTS THE OCCUPATION OF
IZMIR

Yrd. Doç. Dr. Necmi UYANIK
*
Özet
Bu makalede İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından
işgaline karşı Konya yöresinden gelen tepkiler değerlendirilmiştir. Coğrafi
açıdan Anadolu’nun ortasında bulunan ve adı isyanlarla anılan bu yörenin,
Milli Mücadele yıllarındaki durumuyla birlikte, bahsedilen olayda göstermiş
olduğu tepkiler ve daha sonrası açısından Türk İstiklâl Harbine giden
yoldaki önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konya, İzmir’in işgali, Protesto telgrafları,
Milli Mücadele
Abstract
In this study, the reactions from Konya against the occupation of
Izmir by the Greeks on 15th May, 1919 were examined. Konya, as
geographical position being in the middle of the Anatolia and mostly
remembered by the rebellions. The position of Konya during the National
Struggle, the reactions from the Konya against the occupation of Izmir, its
contribution to the Turkish War of Independence were analyzed.
Key Words: Konya, occupation of Izmir, telegraph of protests,
National Struggle

*
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Bu makale VI. Uluslararası Atatürk
Kongresi’nde 12-16 Kasım 2007 tarihleri arasında bildiri olarak sunulmuş olup basımı yapılmamıştır.

0