Cevaplar

2012-12-13T11:14:18+02:00

     OKUMAK

          Okumak bir ilaç gibidir. Bu öyle bir ilaçtır ki insana yaşamı sevdirir. İnsanın yaşamından tat almasını sağlar,düşüncelerini olgunlaştırır. Okunan her şey, düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran bir kaynaktır. Okumak, insanın zihnini açar, onu düşünce hantallığından kurtarır. Okumak, insanın bilgi dağarcığını ve kelime hazinesini zenginleştirir.   1.Yukarıdaki parçanın konusu nedir? (5 p)    2.Yukarıdaki parçanın ana fikri nedir? (5 p)    3.Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? (5 p)    4.Yukarıdaki paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? (5 p)    5.Aşağıdaki cümlelerin anlatım özelliklerini belirtiniz. (10 p) ÖRNEK: Ödevin çok güzel olmuş. (beğeni)   Ne yaparsanız yapın o tip insanlar başarılı olamaz. (…………………………) Herkesin partiye geleceğini düşünmüştüm. (……………………………) Tut ki kardeşinle kavga ettin. (……………………………) Ödevin çok güzel olmuş. (………………………) Bu saate kadar çoktan evde olmalıydı. (…………………………)   6.Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkisini belirtin. (10 p) ÖRNEK: Seni bulmak için dışarı çıktı. (amaç-sonuç)   Üzülme diye sana olayları anlatmadık. (………………………………………) Çok yürüdüğünden ayakları ağrıyormuş. (………………………………………) Erken kalkarsan onunla gidebilirsin. (……………………………………) Sınava çalışmak için Elifler’e gitti. (……………………………………) Sıkıldığından kalkmak istedi. (………………………………………)    7.Aşağıda altı çizili kelimede bulunan ses olayını yazınız. (10 p) ÖRNEK: Sabah bizimle görüştü.  (ünsüz benzeşmesi)   Bu derneğe kaydoldum. (……………………………………) Aşağıda seni bekliyorum. (…………………………………) Burnuna top geldi. (…………………………………) Bahçeye birlikte çıkalım. (…………………………………) Sırf ona acıdığım için affettim. (………………………………)   8.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan tamlamalarının türünü yazınız. (10 p) ÖRNEK: Kızın saçı çok uzundu. (belirtili isim tamlaması)   Türkçe dersi çok eğlenceli. (…………………………………) Herhalde  araştırmanın sonucu açıklandı. (………………………………) Şeker kavanozunun kapağı açılmıyor. (………………………………………………………………) Genç biri bu dolabı rahatlıkla taşır. (…………………………) Bugün biber dolması yapalım. (………………………………)   9.Aşağıdaki kelimeleri köklerine ve eklerine ayırınız. (10 p) ÖRNEK: acılı   :      acı + lı   etçil  :      şekersiz : kumsal : sırdaş : alışveriş :   10.Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (5 p)   1.Ağzı kulaklarına varmak.                  (……)Hiçbirşey umrunda olmamak. 2.Gözü yolda kalmak.                          (……)Çok sevinmek. 3.Karnı zil çalmak.                              (……)Çok yürüyüp,yorulmak. 4.Başında kavak yelleri esmek.             (……) Çok acıkmak. 5.Ayaklarına kara sular inmek.             (……) Özlemle beklemek.    11.Eğitim; ekmek ve su gibi, toplumun en hayati ve mecburi ihtiyacıdır.” diyen Dante’nin sözüyle ilgili bir kompozisyon yazınız. (25 p)
0
2012-12-13T12:12:29+02:00

Atatürk, 1928 yılının 15 Eylül günü Sinop’a gitmiş. Bir okulun bahçesine kara tahta koydurmuş a, b, c, t, f diye yazmaya, yazdırmaya başlamış. Halkın arasında bir de arabacı Bekir Ağa varmış. Duymuş gelmiş ki yeni yazıyı o da öğrene. Atatürk onu görmüş ve tahta başına geçirmiş. Bu A’dır, B’dir, C’dir diye Atatürk yazmış, Bekir Ağa’ya da yazdırmış. Arabacı,harfleri bir bir yazdıkça yaşlı bir erik ağacı gibi gençleşip dirilmiş.

                                                     Ceyhun Atuf KANSU

A. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1- Atatürk Sinop’a ne zaman gitmiş?(5p)

......................................................................................................................................

2-Atatürk, kara tahtayı nereye koydurmuş?(5p)

......................................................................................................................................

3-Atatürk, bahçede ne yapmaya başlamış?(5p)

......................................................................................................................................

4-Arabacı Bekir Ağa oraya niçin gelmiş?(5p)

......................................................................................................................................

5- Arabacıyı tahta başına kim geçirmiş?(5p)

......................................................................................................................................

6- Arabacı harfleri yazdıkça yüzü nasıl değilmiş?(5p)

......................................................................................................................................

B-Aşağıdaki kelimelerle tanımlarını eşleştiriniz. (16p)

(Kürsü, temel, konservatuar, teşvik, zeybek, tespit, reform, piyes)

......................... : Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme.

......................... : isteklendirme, özendirme.

......................... : En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl.

......................... : Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer.

......................... : Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

......................... : Ege yöresine özgü bir müzik veya oyun türü.

......................... : Daha iyi duruma getirmek için yap›lan değişiklik, iyileştirme, düzeltme.

......................... : Oynanmak için yazılmış tiyatro eseri veya oyunu, oyun.

 

C• Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı anlamlarıyla birer cümle içinde kullanınız.(12p)

en  ...........................................................................................................................

en  ...........................................................................................................................

güç  ..........................................................................................................................

güç ..........................................................................................................................

D-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznel-nesnel olduğunu başına(ö)(N)yazarak belirtiniz(10p)

(  )Ayşe bu kalemi almakla bence hata etti.

(  )Sonbaharda bazı ağaçlar yapraklarını döker.

(  )Su; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.

(  )Bana göre bugün hava çok güzel olacak.

 

E-Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olanı işaretleyiniz

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?(3p)

   AAyrılık yüreğimi yaktı.                    BÇoban, üşüyünce ateş yaktı.

   CHavalar soğuyunca ateş yaktı.     DYemek pişirmek için ocağı yaktı.

1.  “Kırmak” sözcüğü hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?(3p)

    A. Fındığı ağzımızda kırarsak dişlerimize zarar veririz.                  

    B. Dersten yine zayıf alınca ümidim kırıldı.           

    C. O bardağı Hasan kırmış.         

    D. Getirirken iki tane yumurtayı kırmışsın.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi abartı içermektedir?(3p)

    A. Birden annemi görünce dünyalar benim oldu.                         

    B. Gerçekten yorucu bir işmiş.                

    C. Bütün zamanımı sana ayırıyorum.                         

    D. Evin her yanını alevler almıştı.     

3.  “Yalanını yüzüne karşı söyleyince fena bozuldu.” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?(3p)

   A. yalan                   B. söylemek                  C. yüz                          D. bozulmak

4. “Annesi ev… çağırınca oyun… bırakıp gitti.” cümlesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi ekler gelmelidir?(3p)

    A. –e, –u                    B. –de, –i                      C. –i , –e                       D. –e, –de

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisini çıkardığımızda diğer üçü anlamlı olur?(3p)

     A. hayat                      B. dünya                C. yaşam                  D. ömür

6.  “Düşman” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?(3p)

       A. dost            B. yabancı          C. kötü               D. Sevgili

2 3 2