Cevaplar

2012-12-13T14:41:05+02:00

Ömer Seyfettin, edebiyatımızda yalnız hikâyeleriyle değil; dil, edebiyat ve sanat üzerine görüşlerini dile getirdiği yazılarıyla da önemli katkılar sağlamış bir sanatçıdır. Döneminin dil ve edebiyat meselelerine yalnız eleştiri yöneltmekle kalmamış, çözüm önerileri de sunmuştur. Önemli bir hacim tutan yazılarıyla, gerek dönemindeki gerekse kendisinden sonra gelen sanatçılara ışık tutmuştur. Bu yazıların Türk tarihinin en çalkantılı ve sıkıntılı yıllarında (1907–1920) kaleme alındığı ve yayımlandığı düşünüldüğünde, dil ve edebiyat tarihimizin aydınlatılması açısından da ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Bu çalışmada, gazete ve dergi yazılarından yola çıkılarak Ömer Seyfettin’in sanat anlayışı ve Türk edebiyatı üzerine görüşleri irdelenecektir.

Giriş
Millî Edebiyat akımı sanatçıları, Divan edebiyatını Fars edebiyatının, Şinasi’den sonrasını da Fransız edebiyatının taklitçisi sayarak millî bir edebiyat oluşturmanın mücadelesini vermişlerdir. Bu akımın kurucuları Genç Kalemler dergisini çıkaran Ali Canip, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’dir.
Duymaz’a göre, Ömer Seyfettin Türk edebiyatı tarihinde her şeyden önce hikâyeleriyle öne çıkmış bir sanatçı şahsiyettir. Bununla beraber o, hikâyelerinin yanında makale, deneme, eleştirme, fıkra, anı ve tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. Bir kitabı dolduracak kadar şiirleri de vardır. Hikâye, tiyatro ve şiirleriyle edebiyat eserleri yazarken, aynı zamanda deneme ve eleştirmeleriyle birer fikir, daha doğrusu edebiyat ve sanat kuramına dair görüşler de ortaya koymuştur. Bu demektir ki Ömer Seyfettin, hem bir edebiyatçı, hem bir edebiyat ve sanat kuramcısıdır:
Onun edebiyat ve sanat kuramlarına dair görüşlerini öncelikle deneme, eleştirme, makale ve fıkralarında görüyoruz. Ömer Seyfettin, bu türlerdeki yazılarında güzel sanat dallarından biri olan edebiyatın başta “dil” olmak üzere pek çok problemini ele almış, onları edebiyatımızın tarihini, kendisinin yaşadığı dönemi, o dönemdeki eğilimleri ve eğilimlerin yakın gelecekte alabilecekleri muhtemel şekilleri göz önünde bulundurarak kendi görüş açısından değerlendirmiştir (Duymaz, 2007: 40).
Ömer Seyfettin dil, edebiyat ve sanat üzerine görüşlerini 1907–1920 yılları arasında çeşitli gazete (İzmir, Tanin, Akşam, Vakit, İfham) ve dergilerde (Genç Kalemler, Zekâ, Nevsal-i Millî, İnci, Türk Yurdu, Türk Dünyası, Yeni Mecmua, Diken, Büyük Mecmua, Talim ve Terbiye Mecmuası Türk Kadını, Hayat Tarih Mecmuası) yayımladığı yazılarla dile getirmiştir.

0
2012-12-13T14:41:20+02:00

edebiyat kültür ve sanat ve bildiğiniz gibi hikaye....

1 5 1