Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-13T16:53:45+02:00

Bu düzende kapitalizmin ve komünizmin faydalı yanları mevcuttur. Fakat mahsurlu ve zararlı yanlarına ise yer verilmemiştir. Temel esasları aşağıda açıklandığı zaman daha açık bir şekilde görüleceği gibi Adil Ekonomik Düzen tam ve mütekamil bir düzendir. Kapitalist düzen hakka dayanan, teşvik edici ve tanzim edici bir faktör olan "Kâr"la birlikte haksız bir sömürü ve zulüm aracı olan "Faiz"e de yer vermiştir ve yine kapitalist düzende faydalı olan ekonomiyi tanzim eden ve yönlendiren "Serbest Piyasa Rekabeti"ne yer verildiği gibi tatbikatta tröstlerin ve tekellerin oluşmasına mani olamamaktadır. Buna mukabil komünist rejim prensip olarak faize karşı olmakla beraber bunun yanında "Mülkiyet Hakkı"na ve "Kâr"a da karşı çıkmak suretiyle insan tabiatına aykırı düşmekte ve "Serbest piyasa rekabeti"ne yer vermeyip ekonomiyi (Merkezi planlama) ve "Masa başında fiyat tespiti" suretiyle yönlendirmeye çalışmakta halbuki gerçekte bu yolla ekonomiyi tahrip etmektedir. Yine, aşağıda temel esasları açıklandığı zaman daha açık olarak görüleceği gibi, "Adil Düzen" ekonominin hakka dayanan yönlendirici ve teşvik edici bir unsur olan kâra müsaade ettiği halde bir haksızlık ve sömürü vasıtası olan "Faiz"e yer vermemekte, ayrıca serbest piyasa rekabetini ve mülkiyet hakkını esas alarak bunların faydalarına yer vermekte buna mukabil tekelleşmeye ve "ihtikar"a imkan vermemek suretiyle bunların zararlarından ekonomiyi ve insanları korumaktadır. Böylece Adil Ekonomik Düzen “Hakkı üstün tutan zihniyet”e dayalı tam mütekamil ve ideal bir düzendir. ıÜüBilindiği gibi matematik ilminde bir sistem vardır. Mesela "Öklit Geometrisi" 3 temel aksiyoma dayanır. Bir oyunun dama oyunu olabilmesi için temel esaslar vardır, satranç oyunu olabilmesi için de yine bu oyunun kendine mahsus temel esasları vardır. Aynı şekilde futbol oyununun temel esasları ayrıdır. Mecelle "Usul-û Fıkıh"la ilgili temel esasları ihtiva eden ilmi bir eserdir. İşte tıpkı bunlar gibi biz aşağıda bir ekonomik düzenin "Adil Düzen" olabilmesi için o düzenin hangi esaslara uygun olarak yürümesi gerektiğini belirtmeye çalıştık. Bu noktayı nazarla Adil Ekonomik Düzeni 31 temel esas ile tarif etmeye çalıştık. Bu esaslardan 3 tanesi genel esaslar, 7 tanesi parayla, 7 tanesi krediyle, 7 tanesi vergiyle, 7 tanesi de sosyal güvenlikle ilgili esaslardır.

a) Genel Esaslar

Adil Ekonomik Düzen` de ekonomik faaliyetleri şahıslar yürütürler. Devlet bunların bu faaliyetleri yürütmelerinde kendilerine yardımcı olur. Bu yüzden Adil Ekonomik Düzenin genel esasları 3 temel esasta toplanır. Bunlar şunlardır:

1- Ekonomide Devletin Görevi

Adil Ekonomik Düzen` de devlet, ülke ve bölgelerin makro planını yaptırır. Bunlarla ilgili yatırım projelerini yaptırır. Şahıslar ya tek başına veya şirketler veya vakıflar halinde bu projelerden istediklerini seçerler ve bunları yürütürler. Devlet bu projeleri her bakımdan destekler ve çeşitli teşviklerle bunların en faydalı ve verimlilerinin öncelikle gerçekleşmesini yönlendirir.

2- Devletin ekonomi ile ilgili faaliyetleri

Adil Ekonomik Düzen`de devlet ekonomik faaliyetlere iki türlü hizmet yaparak katılır:

0
2012-12-13T16:55:05+02:00

1970'!i yalarda bazı azgelişmiş ülkelerin, mevcut uluslararası İktisadî sistemin kendileri aleyhine İşlediği düşüncesinden hareketle, temel amacı varolan düzeni azgelişmiş ülkelerin de yararlanacakları, bu ülkelerin hızlı sanayileşmelerine imkân verecek yeni bir düzene dönüştürmek, bunun için de zengin kuzey ülkeleri ile yoksul güney ülkeleri arasında yeni bir işbirliğine, karşılıklı çıkar esasına dayanan eşit ve adil ilişkiler düzenine gerek olduğu teziyle Birleşmiş Milletler nezdinde yaptıkları girişimler sonucunda, 1974 yılında BM tarafından benimsenmiş olan deklerasyon ve eylem planı. Bkz. kuzey-güney diyalogu...

0