Cevaplar

2012-12-13T19:09:30+02:00

27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?

   A)İnkılâpçılık        C)Halkçılık                           E)Milliyetçilik

   B)Devletçilik         D)Cumhuriyetçilik

28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?

   A)Halkçılık            C)Devletçilik                        E)Milliyetçilik

   B)İnkılâpçılık        D)Cumhuriyetçilik

29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?

   A)Halkçılık                            C)Çağdaşlık         E)Bağımsızlık

   B)Cumhuriyetçilik                              D)Devletçilik

30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

   A)İnkılâpçılık        C)Cumhuriyetçilik                              E)Lâiklik

   B)Halkçılık            D)Devletçilik

31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?

   A)Millî egemenlik                               C)Devletçilik                        E)Çağdaşlaşmak

   B)Lâiklik                                               D)Cumhuriyetçilik

32.I.Kanun önünde eşitlik

   II.Sosyal dayanışma

   III.Millî egemenlik

   Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

   A)Lâiklik                               C)Milliyetçilik       E)İnkılâpçılık

   B)Devletçilik         D)Halkçılık

3 2 3
2012-12-13T19:10:28+02:00

SORULAR

1. 23 Nisan 1920r17;de TBMMr17;nin Ankarar17;da çalışmalarına başlaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya
konuldugunun en önemli kanıtıdır?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) inkılapçılık E) Laiklik

2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle r0;Devletin dini islâmr17;dır.r1; ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik

3. r0;Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan dogruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet,millet hükümettirr30;r1;Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile dogrudan bir iliski vardır?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) _nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

4. r0;Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.r1; Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok iliskili oldugu savunulabilir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E) Devletçilik

5. r0;Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her sedyen önce Türkiyer17;nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele etmek geregi ögretilmelidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi ile iliskilidir?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılapçılık

6. r0;Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar,asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik E) Halkçılık

7. Atatürk diyor ki; r0;Esas, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis
ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.r1;
Yukarıdaki cümle ile Atatürkr17;ün hangi ilkesi dogrudan iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Laiklik E) inkılapçılık


8. I. _nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,yaratma ve icat yetenegidir.II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için,basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelligimizdir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) _nkılapçılık


9. r0;Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında
degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik

10. r0;ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, ahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) inkılâpçılık B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik

11. r0;Simdi de Türk milletir30; bunlara karsı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldubittidir.
Söz konusu olan, millete egemenliğini bırakacak mıyız,bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele olmuş
bitmiş bir gerçeği yasa ile belirlemekten başka bir şeydeğildir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile doğrudanilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) _inkılâpçılık E) Laiklik

12. r0;Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça
bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.r1;
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılâpçılık

13. r0;Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu
dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine
karışılamaz.r1;
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesiyle ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılâpçılık

14. I. Türkiyer17;nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
III. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi ilkeleri ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik - Halkçılık
B) Halkçılık - Laiklik - Milliyetçilik
C) Devletçilik - Laiklik - Halkçılık
D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - _inkılâpçılık
E) _inkılâpçılık - Milliyetçilik r11; Laiklik

15. 18 Eylül 1924r17;te çıktığı Rize gezisinde Atatürkr17;e bir heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi.
Atatürk bu heyete r0;Mektep istemiyorsunuz. Hâlbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket
evladı yetişsin! Medreseler açılmayacaktır. Millete mektep lazımdır.r1; demiştir.
Atatürkr17;ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın bir ilişki olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

3 4 3