Cevaplar

2012-12-13T19:11:19+02:00

  Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmesi için de peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle ona rehberlik etmiştir. Kur'ân-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed (a.s.)’e gönderilen son ilahi kitaptır. Bu Yüce Kitabın muhatabı bütün insanlar, gayesi de, onların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için, Kur'ân’ı okuyup anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekmektedir.

   İnsanı yaratan, onu ruhen ve bedenen şekillendiren, onu yaşatan Allah'tır. Kainatı insanın emrine ve hizmetine veren Yüce Allah'ı tanımak, O'na yakınlaşmak ve O'na kulluk etmek her müslümanın en önemli görevidir. İnsan, kendisine yol gösterici olarak Allah'ın insanlara Peygamberimiz (sav) aracılığıyla ulaştırdığı vahyini ve Peygamber Efendimizin sünnetini rehber edinmelidir. Bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'ân; nuru ile alemleri aydınlatan, ruhlara şifa veren, insanların güçlü bir vicdana ve sağlam bir imana sahip olmasına vesile olan, akılları ve gönülleri aydınlatan yüce bir kitaptır.

   Bundan dolayı , kendimize yol gösterici olarak Kuran'ı rehber edinerek Yüce Allah'ın Kuran'da bizlere neler bildirdiğini, son derece titiz ve dikkatli bir biçimde incelememiz ve bunlar üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Nitekim Allah, Kuran'ın gönderiliş amacının insanları düşünmeye yöneltmek olduğunu bildirir:

0
En İyi Cevap!
2012-12-13T19:12:55+02:00

KAPADOKYA TABLETLERİNE GÖRE ANADOLU
KAVİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Dr. EMİN BİLGİÇ
Sumeroloji İlmî Yardımcısı.
Eski Asur lehçesi ve çivi yazısiyle yazılmış olan ve ekserisi Kay­
seri yakınındaki Kültepe (eski adı Kaniş) höyüğünde ele geçmiş bu­
lunan tabletlere, ilk rastlandığı zaman Sayce tarafından K a p a d o k y a
T a b l e t l e ri adı verilmiş ve bu ad, hakikati ifade etmemekle beraber
şimdiye kadar kullanılagelmiştir. İlim âleminde yer almış olan bu tabiri
kullanmakta devam etmeği biz de uygun bulduk.

1 5 1