Cevaplar

2012-12-14T15:21:33+02:00

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı olarak da geçer. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar, Trablusgarp'ın dışında, Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi çeşitli bölgelerde de sürmüştür. Bu savaşı İtalya, diğer büyük devletlerin ve Balkan Savaşı'nın sayesinde kazanarak sömürgelerini artırmıştır.

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-14T15:36:12+02:00

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)
Trablusgarb ve Bingazi (Bugünkü Libya), Ka¬nuni döneminde 1551 yılında Turgut Reis tarafın¬dan Osmanlı topraklarına katılmıştı. XIX.yüzyılda önce Cezayir (1830) ardından da Tunus (1881) ve Mısır (1882) işgal edildiği için Kuzey Afrika'da Os¬manlı Devletinin kontrolünde sadece Trablusgarp kalmıştı. Mısır'ın İngilizler tarafından işgali ile Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp bölgesi ile kara¬dan irtibatı kesilmişti. Denizlerde de önemsenecek bir donanmamız olmadığından bölgenin kaybı an meselesiydi. II.Abdülhamit bölgenin her an işgal edilme ihtimaline karşılık Trablusgarp'a bol miktar¬da asker ve cephane yığmıştır. Bununla da yetin¬meyen Abdülhamit herhangi bir saldırıda bölgeye yardım göndermenin imkansızlığını aşmak için böl¬gedeki kabile reislerini İstanbul’a çağırarak onlarla görüşmüş ve onlardan bölge savunması için des¬tek almıştır. Ayrıca bölgeye başarılı bir vali ile ba¬şarılı bir komutan tayin edilmiştir. II.Abdülhamit'in yönetimden uzaklaştırılmasından sonra yeni yöne¬tim Trablusgarp'taki silah ve cephaneyi geri çeker¬ken buradaki askerlerin önemli bir bölümünü de Yemen'e kaydırmıştır. Ayrıca bölge valisi ve komu¬tanı görevden alınmıştır. İttihat ve Terakki hüküme¬ti bu icraatları ile adeta bölgenin işgalini kendisi ha¬zırlamıştır.
19.yüzyılın ikinci yarısında birliğini kuran İtal¬ya kısa sürede sanayileştikten sonra sömürge ara¬yışına girmiştir. Bu arayış döneminde Tunus'u ele geçirme hesapları yapan İtalya bölgenin Fransızlar tarafından işgali üzerine Habeşistan'a yönelmiş, ancak yenilerek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu gelişmelerden sonra İtalya bütün dikkatlerini he¬men karşısında bulunan Trablusgarp üzerine yo¬ğunlaştırmıştır. Trablusgarp'ın işgali konusunda di¬ğer Avrupa devletleri ile anlaşan İtalya Osmanlı Devletine bir nota göndererek bazı imtiyazlar iste¬miş, nota süresi henüz dolmadan da Libya'ya asker çıkarmıştır.
Savaşın Sebepleri:
a) İtalya’nın gelişen sanayisi için hammadde ve Pazar arayışı
b) Trablusgarb’ın coğrafi açıdan İtalya’ya yakın olması
c) Osmanlı devletinin İtalya’yı savunamayacak kadar güçsüz olması
d) İngiltere , Fransa ve Rusya’nın çıkarlarına uygun olması
e) İtalya’nın Osmanlının bölgeyi geri bıraktığı ve İtalyanlara kötü davrandığı iddiası
İtalya’nın Trablusgarp'a saldırması üzerine zor durumda kalan Osmanlı Hükümeti bölgeye yar¬dım yapma imkanına da sahip değildi. Zira kara¬dan bölge ile irtibat yoktu. Denizlerde ise üç-beş gemiden oluşan donanma ile yardım gönderilmesi mümkün değildi. Buna rağmen Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bazı su¬baylar devlet tarafından bölgeye gizlice gönderildi. II.Abdülhamit devrinde teşkilatlandırılmış ve silah¬landırılmış olan yerli halk Türk subaylarının da yar¬dımları ile İtalyanların iç kesimlere kadar sokulmasını engellediler. Yerli halkın direnişini kıramayan İtalya, Osmanlı Devletini barışa zorlamak amacı ile bazı Ege adalarını (12 Ada ve Rodos) işgal etti. Bu arada Balkan Devletleri'nin de aralarında ittifak ku¬rarak Osmanlı Devletine savaş ilan etmeleri üzeri¬ne durumu daha da zorlaşan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Ve bunun sonucunda Uşi Antlaşması imzalandı

1 5 1