Cevaplar

2012-12-14T18:35:23+02:00

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

  Doğada 89 element vardır.Laboratuvarda bugüne değin yapılmış olanlara bu sayı 112’ye çıkmıştır.Bunlar katı,sıvı ve gaz olabilirler.Doğada bulunan elementlerin 15’i oda sıcaklığında gaz,2’si sıvı geriye kalan 72 element ise katıdır.

  Günümüzde elementlerin sınıflandırılması temelde iletkenliklerine dayandırılmaktadır.Buna göre melaller ısı ve elektriği iyi iletir,ametaller ise normal koşullarda iletken değildir.Bir kısım elementler ise ısı ve elektriği bir miktar iletirler,ancak iletkenlikleri metallerin tersine sıcaklıkla artar.Bunlara yarı metaller denir.

1.Metaller,Ametaller ve Yarı Metaller

a)METALLER:Doğada bulunan elementlerin büyük bir kısmını metaller oluşturur.

Metallerin Ortak Özellikleri

  1.Işığı geçirmezler fakat metalik parlaklık gösterirler.

  2.Dövülüp şekil verilebilir,tel ve levha haline getirilebilirler.

  3.Isı ve elektriği iyi iletirler.

  4.Yoğunlukları fazladır.

  5.Oda sıcaklığında çoğu katıdır.

  6.Bir kısmı paramanyetik özelliktedir.Manyetik alana doğru çekilen maddelere paramanyetik maddeler denir.Demir,kobalt,nikel ve bunların alaşımları,Fe3 O4, bazı bakır-mangan alaşımlar para manyetik maddelerden daha fazla çeklidiklerinden ferromanyak maddeler denir.

  7.Vurma ve çekmeye dayanıklıdırlar.

  8.Metal atomlarının en dış yörüngelerinde az sayıda elektron bulunur ve bunlar serbest elektronlardır.Kimyasal tepkimelerde elektron vererek katyonları oluşturur.Ametallere iyonik bileşik oluştururlar.Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

  9.Moleküllü yapı göstermezler.Ametallerin yaptığı gibi iki yada daha fazla atomu bir araya gelerek bağımsız birimler oluşturmazlar.Doğada bileşik veya tek atomlu halde bulunurlar.

  10.İyi indirgendirler.

  11.İyonlaşma enerjileri düşüktür.değerlik elektronlarını kolaylıkla verirler.

  12.Oksitleri ve hidroksitleri bazik veya amfoter özellik gösterir.Metaller elektron verme yatkınlıklarına yeni yükseltgenme potansiyellerinin azalışına göre sıralanırsa aktiflik sırası elde edilir.

  Metallerin aktifliğinin azalması demek,çözeltide pozitif iyon oluşturma eğiliminin azalması demektir.

  Aktif olan metaller doğada çoğunlukla serbest helde bulunmazlar.Hidrojenden daha az aktif olan soymetaller ise doğada çoğunlukla serbest halde bulunurlar.Bakır,gümüş gibi bazı metaller hem serbest halde hem de bileşik halinde bulunurlar.

  Yeryüzündeki metal ve metal bileşiklerinden oluşan,içlerindeki metal ekonomik olarak elde edilebilen doğal maddelere maden veya maden cevheri denir.

  13.Aralarında alaşım oluştururlar.İki veya daha fazla metalin karıştırılmasıyla alaşımlar meydana gelir.Homojen   alaşımlarda,farklı elementlerin atomları düzgün bir şekilde yerleşmiştir.Prinç,bronz ve darphane alaşımları örnek verilebilir.

b)AMETELLER

1.Oda koşullarında katı,sıvı ve gaz halinde bulunurlar.

2.Katı halde bulunan ametallerin yüzeyleri metalik parlaklık göstermez,mattır.

3.Katı halde kırılgandır.Dövülmeye,çekilmeye dayanıklı olmadıkları için tel ve levha haline getirilemez.

4.Elektrik akımını iletmezler.Karbonun allotroplarından olan grafit,elektrik akımını iyi iletir.Bir elementin farklı atom dizilişlerine sahip yapılarına,o elementin allotropları denir.Allotropların fiziksel farklı,kimyasal özellikleri aynıdır.Kimyasal özelliklerinden biri olan tepkimeye girme eğilimleri farklıdır.

  Karbon elementlerinin allotropları,grafik ve elmastır.

5.Aralarında alaşım oluşturmazlar.

6.Kimyasal tepkimelerde elektron alabilir veya ortak kullanabilirler.

7.Doğada moleküller yapılı halde bulunurlar.Kendi atomları arasında elektron ortaklığı yaparak iki veya daha fazla atomlu moleküller oluştururlar.

   H2,F2, CI2, N2, O2, P2, O3, S8 gibi.

8.Ametallerin oksitlerinin sulu çözeltisi genellikle asidiktir.

  CO2, SO2, SO3, N2, O5, P2, O5 gibi.

9.Aralarında bileşik oluştururlar.

            METALLER                                                AMETALLER

 

1.Isı ve elektriği iyi iletirler.                                   1.Isı ve elektriği iletmezler.

2.İşlenebilirler.                                                         2.İşlenemezler.

3.Metalik parlaklıkları vardır.                                3.Katı halde mattırlar.

4.Aralarında alaşım oluştururlar.                            4.Aralarında alaşım

5.Oda koşulunda civa hariç katı halde                       oluştururlar.

   bulunurlar.                                                             5.Oda koşullarında katı,sıvı ve

6.Bileşik oluştururken elektron verirler.                   gaz halinde bulunurlar.

7.Aralarında bileşik oluşturmazlar.                         6.Bileşik oluştururken elektron

8.Oksitlerinin sulu çözeltisi baziktir.                          alırlar veya elektronları ortak

9.Moleküllü yapı göstermezler.                                  Kullanırlar.

                                                                                  7.Aralarında bileşik 

                                                                                     oluştururlar.

                                                                                  8.Oksitlerinin sulu çözeltisi

                                                                                    asidiktir.

                                                                                  9.Moleküllü yapı gösterirler.

 

c)YARIMETALLER:Görünüşü ve bazı özellikleri açısından metallere benzerse de kimyasal olarak bir ametal gibi davranırlar.

   Yarımetallerin elektrik akımı iletkenlikleri düşüktür.Yarımetallere silisyum,germanyum,arsenik,antimon,tellur ve polonyum verebilirler.

0