Cevaplar

2012-12-14T23:32:41+02:00

107- MÂÛN SÛRESİ

Cumhur, sûrenin mekkî olduğu görüşündedir. İbn Abbâs ve Katâde'den ri*vayete göre ise sûre medenîdir.
Müfessir Hibetullah ibn Selâme de sûrenin ilk yarısının (ilk üç âyetinin) Mekke'de el-As ibn Vâil es-Sehmî hakkında, ikinci yarısının da Medine-i Mü-nevvere'de münafık Abdullah ibn Übeyy hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[1] Tekâsür Sûresinden sonra nazil olmuştur.[2]

l. Dini yalanlıyanı gördün mü?
2. Îşte odur yetimi şiddetle iten.
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen

4. Vay o namaz kılanların hakline
5. Ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler.
6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).
7. Ve zekâtı da men 'ederler.

 

 

108. KEVSER SÛRESİ

Kur'ân'ı Kerim'in yüz sekizinci sûresi olup, 3 âyetten müteşekkildir. Mekke'de Adiyât sûresinden sonra nazil olmuştur. Müslim'in Sahih 'inde Enes b. Mâlik (r.a) 'ten rivayet edilen bir hadîsten öğrenildiğine göre, Hazretl Peygamber ashabı arasında otururken, birden üzerine bir ağırlık çökmüş, biraz sonra da gülümseyerek bir sûre indiğini haber vermiş ve Kevser sûresini okumuştur. Ashabı Kevser'in ne olduğunu sorunca da, şöyle buyurmuştur: O, Aziz ve Celîl olan Rabbımın bana va'dettiği bir nehirdir. Onda pek çok hayır vardır. O, öyle bir havuzdur ki, ümmetim, kıyamet günü onun başına gelecektir.." Sûrenin nüzul sebebi ise, Hazreti Peygamberin oğlu Kasım 'in ölümü üzerine, kâfirlerin azgınlarından olan el-Âs b. Vall'in Hazreti Peygamber hakkında "onun soyu ke------" manâsında ebter demiş olmasıdır. Sûrenin üçüncü âyetinde "asıl sana kin besleyen ebterdir* denilerek kâfir el-Âs b. Vail'e cevap verilmiştir.

1- (Ey Muhammedi) Sana Kevser'i verdik.
2- Bu itibarla Rabbın için namaz kıl ve kurban kes.
3- Gerçek olan şudur ki, asıl soyu kesik olan, sana kin besleyen kimsedir.

 

5 3 5