Cevaplar

2012-12-16T11:32:21+02:00

Orta Çağ’da Avrupa karanlık bir dönem yaşadı. Siyasi yapı derebeylikler şeklinde örgütlenmişti. Sosyal hayatta kilise ve din kuralları geçerliydi. Ekonomik durum iyi değildi. Genelde toprağa dayalı bir ekonomi vardı. Eğitim - öğretim kilisenin elindeydi. Din adamları her açıdan güçlüydü. Bilim, sanat alanındaki gelişmeler durmuştu. Avrupa'nın bu durumu Haçlı Seferlerinden sonra hızla değişmeye başladı.1. Yeni Buluşlar

Özellikle Haçlı Seferlerinden sonra Avrupalılar Müslümanlardan bazı yenilikleri öğrendiler. Bunları geliştirerek Avrupa'nın hızla kalkınmasını sağladılar.

Barutun ateşli silahlarda kullanılması; Barutu önce Çinliler buldu. Onlardan Müslümanlara, oradan da Avrupalılara geçti. Barutun ateşli silahlarda kullanılması ve kuvvetli surları yıkabilecek topların yapılması en çok kralların işine yaradı. Krallar top sayesinde derebeylikleri ortadan kaldırarak güçlerini artırdılar. Bu sayede Avrupa'da kuvvetli krallıklar ortaya çıktı.

Kâğıt ve Matbaa; Selüloz ve paçavradan kâğıt yapan Avrupalılar kâğıdın ucuzlamasını sağladılar. Alman Jan Gutenberg'in matbaayı bulması ile Avrupa'da basılı eser sayısı hızla arttı. Kitaplar ucuzladı. Bunun sonunda okur - yazar oranı hızla arttı. Bilim ve sanat alanındaki yenilikler kısa sürede yaygınlaştı. Bu durum özellikle Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.

Pusula; Avrupalılar Müslümanlardan öğrendikleri pusulayı geliştirdiler. Bu sayede okyanuslara açılma imkanı elde ettiler. Bu da Coğrafi Keşifler’in başlamasında etkili oldu.2. Coğrafi Keşifler

Nedenleri

Çin ve Hindistan'dan Avrupa'ya gelen lüks tüketim mallarının geçtiği iki önemli yol olan İpek ve Baharat Yollarının Türklerin eline geçmesi, Avrupalıların Türklere bağımlı olmadan Çin ve Hindistan'a ulaşabilecekleri yeni yollar aramaları

Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri

Pusulanın bulunması, Dünya’nın yuvarlak olduğu inancının yaygınlaşması, harita bilgisinin ilerlemesi

Gemicilik sanatının gelişmesi, büyük, dayanıklı ve hızlı gemilerin yapılması

Coğrafi Keşifleri ilk olarak Portekiz ve İspanyollar başlattı. Portekizli Bartelmi Diaz Afrika'nın en güney ucuna ulaştı. Bu yolu takip eden Vasko Dö Gama ise Hindistan'a ulaştı.

İspanyol gemici Kristof Kolomb Amerika kıtasına ulaştı. Ancak buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamadı. Buranın yeni bir kıta olduğunu bulan Amerika Vespuci oldu.

Macellan ve Del Kano hep batıya giderek doğuya ulaşmak için çıktıkları yolculuk sonunda amaçlarına ulaştılar. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu kesin olarak anlaşıldı.Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Yeni kıtalar, yeni adalar bulundu. Yeni kültürler, yeni bitki ve hayvanlar tanındı. Yeni ticaret yolları bulundu.

İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetti. Buna bağlı olarak Akdeniz ticaret ve limanlarının önemi azaldı. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Bu durumdan başta Osmanlı Devleti olmak üzere Venedik ve Cenevizliler zarar gördü.

Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Buraların zenginliklerini Avrupa'ya taşıdılar. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı güçlendi.

Zenginleşen Avrupa'da bilim ve sanattan zevk alan bir sınıf oluştu. Bu durum Rönesans'ın başlamasında etkili oldu.

Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler oldu. Bunun sonunda Avrupa'da işsizlik ve nüfus azaldı. Avrupa kültürü ve Hristiyanlık keşfedilen yerlerde yayıldı.

Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması gibi yenilikler Hristiyanlık inancını zayıflattı. Din adamlarına olan güveni azalttı.3. Rönesans Hareketleri

Yeni Çağ’da Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans dendi.

Rönesans’ın başlamasında,

Kâğıdın bollaşması ve ucuzlaması ile matbaanın bulunması sonunda Avrupa'da okur yazar oranının artması, yeni eserlerin, yeni fikirlerin yaygınlaşması,

Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin azalması ile düşüncenin önündeki engellerin ortadan kalkması,

Coğrafi Keşifler sonunda zenginleşen Avrupa’da sanatçı ve edebiyatçıları destekleyenlerin çoğalması,

Eski Roma ve Yunanlılara ait eserlerin okunması

gibi nedenler etkili oldu.

Rönesans önce İtalya'da başladı. İtalya'da eski Roma ve Yunan dönemine ait eserlerin varlığı, İtalyanların daha özgür ve zengin olması ile Müslümanların etkisi bunun başlıca nedenleridir.

İtalya'da Leonardo Vinci, Mikelanj, Donotello, Dante, Makyavel, İngiltere'de Şekspir, İspanya'da Servantes, Rönesans’ın öncüleri oldu.

Rönesans hareketleri sonunda;

Yeni fikir ve düşünceler, yeni sanat anlayışı ve eserler ortaya çıktı. Kilisenin düşünce üzerindeki baskıları ortadan kalktı.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler hızlandı. Tıp, astronomi ve matematik alanında yeni gelişmeler oldu.

Tabiat olayları araştırılıp incelenmeye başlandı.

Reform hareketleri başladı.0