Cevaplar

2012-12-16T14:10:16+02:00
Bursa'nın Tarihi ve Turistik Yerleri


Bursa ili baştan başa bir târih hazînesidir. Ülkemizin İstanbuldan sonra târihî eser bakımından en zengin ilidir. Osmanlılar, Selçuk sanat ve mîmârîsine kendi görüş ve mahâretlerini katarak Bursa tipi mîmârîmeydana getirmişlerdir. Buna Bursa Mektebi denir. Çinicilik, ağaç oymacılık ve duvarlardaki nakışcılıkta çok ileri bir sanat zirvesine çıkmışlardır. 

Orhan Gâzi zamânında yapılan câmi ve mescitler 

Orhan Câmii: 
Ters (T) biçiminin ilk modelidir. Çift kubbeli, iki yan eyvanlı, dışta iki oda ve bir revaklıdır. Kitâbesi Çelebi Mehmed zamânında Bâyezîd Paşa tarafından tâmir edilmiştir. 

Alâeddîn Câmii: Orhan Gâzinin kardeşi, Alâeddîn Bey yaptırmıştır. Tek kubbeli tonozlu bir revakı ve önündeklasik çeşmesi bulunan bir câmidir. 

Ahi Hasan Mescidi:
 Hisar-Ortapazar semtindedir. Maalesef bugün ev olarak kullanılmaktadır. Ahî Hasan, Edebâli’nin kardeşinin oğludur. Bursanın fethinde kale burcuna bayrağı ilk diken ve Bursaya ilk giren bu akıncıdır. Çobanbey, Gâzi Aktimur, Lala Şâhin ve Nilüfer Hâtun Mescidleri bugün yoktur. 

Murâd Hüdâvendigâr Devri Câmileri 

Hüdâvendigâr Câmii: Çekirgededir. Alt katı câmi ve üst katı medresedir. Medresede 12 oda vardır. 

Şehâdet Câmii:
 Hisar içinde büyük bir câmidir. 1854 zelzelesi ile zarar gören câmiyi, Vâli Mahmûd CelâleddînPaşa tâmir ettirmiştir. 

Kavaklı Mahallesindeki câmi ile Murâdiyede Koca Nâib Câmiini Kâdızâde-i Rûmî yaptırmıştır. Bu zât Bursa’da 40 sene kâdılıkta bulunmuştur. Molla Fenârî hazretlerinden ders almıştır. İrana gitmiş ve İranlılar "Molla Zâde-i Ekber"derler. Uluğ Beye muallimlik yapmıştır. Uluğ Beyin kurduğu rasathânede emeği vardır. Yıldırım Bâyezîdin düğününde kâfile başkanıydı. Her iki câmi tek kubbelidir. 

Kavaklı Mahallesindeki câminin önündeki yaşlı çınarı Orhan Gâzi devri erenlerinden "Baba Sultan" dikmiştir. 

Hayreddîn Paşa Câmii:
 Çancılarda olup sâdece minâresi kalmıştır. İzzeddîn Câmii: Pınarbaşındadır. Emin İzzeddîn tarafından yaptırılmıştır. Minâresi yenidir. Eski karakteri kaybolmuştur. Kara Ali Câmii: Yerkapıdadır. İznik fethinin kahramanı Kara Timurtaş Paşanın babası yaptırmıştır. Moloz taşt

2 2 2