Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T16:35:35+02:00

B- Kişiler:

Battal Gazi:Olaydaki aslî kişilerdendir. Olaylar onun etrafında gelişir. Ola*ğanüstü, yiğitlik gösteren bir kahramandır. Battal; bilgili, akıllı, dindar, cö*mert ve savaşçıbir tip olarak karşımıza çıkar<

Simbat:Müslümanlara eziyet eden zalim Bizans beyidir. Battal Gazi'nin aklı ve cesareti karşısında yenik düşer.

Kadın:Simbat'ın kalesinde yaşayan, oğlunun kaybından duyduğu acıyla Battal Gazi'ye yardım eden iyi kalpli biri.

C- Zaman: Battalnâme'de zaman (dönem olarak) net bir biçimde anlatılma*mıştır. Zamanla ilgili "yatsı, ol dem" gibi ifadeler geçmektedir. VIII. yüzyılda Anadolu'nun Müslümanlaştırılması için yapılan savaşlarda Battal, Malat*ya Emiri Ömer'le (Ö. 863) çağdaş olarak gösterilir. Bu bilgiden hareketle destandaki olayların VIII. yüzyılın sonlarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Daha sonra ortaya çıkan Danişmendnâme ve Saltuknâme, yapı, içerik ve tema yönünden Battalnâme'nin devamıniteliğindedir.

D- Mekân: Metinde geçen mekânlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmamıştır. Bir destan özelliği olarak mekân kabaca anlatılır. Battalnamelerde olayların merkezi Malatyaçevresidir. "Malatya'dan üç yüz gazi çıkageldi.", "Andan yine Malatya'ya geldiler" gibi ifadeler bunu örneklemektedir. Destandaki olaylar IX. yüzyılda Malatya yöresindeki Arap-Bizans savaşlarının anlatıldı*ğı bölgede geçmektedir. Mekânın anlatımında tasvirler oldukça azdır.

Dil ve Anlatım:Destan, Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Cümlelerin kısa olması ve genellikle fiil cümlelerinden oluşması göze çarp*maktadır. O dönemdeki birçok kelime bazı ses değişikliklerine uğrayarak günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır: urdı > vurdu, çünkim > çünkü gibi...

Metinde, "halife, gazi, mel'un, seyit, fetih," gibi İslam kültürüne ait pek çok kelime kullanılmıştır. Metin ilahî bakış açısıyla yazılmıştır.

Tema: Battal Gazi Destanı'nda Anadolu'nun fethi için Bizanslılarla yapılan savaşlar ve bu savaşlarda Battal Gazi'nin gösterdiği yiğitlik ve kötülerin hak ettiği cezayıalması eserin temasını oluşturmaktadır.

Metin ve Gelenek: Metin destan geleneğinin özelliklerini taşır. "Seyit'in bir su deliğinden suyla akıp sarnıca düşmesi", Tanrı'nın "Seyit'i Frenk ka*dının oğlu suretine sokması" birer destan öğesidir. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce de bir destan geleneğine sahipti. İslam dininin kabulüyle bir*likte destanların yapısında ve içeriğinde bazı değişikliklerin olduğunu görü*yoruz. Destanlar daha önce manzum olarak yazılırken bu dönemde oluşan destanlarda nazım - nesir iç içe girmiştir. Battalnâme'nin ortaya çıktığı ve sözlü gelenekte devamlı yayıldığı dönemde kahramanlık hikâyelerinin, fetih ve gaza temalarınıyoğun bir şekilde işlendiğini görmekteyiz.

Anlama ve Yorumlama: Günümüzde de kahramanlık, fetih ve gaza te*malarını işleyen pek çok film bulunmaktadır. Özellikle Cüneyt Arkın, Serdar Gökhan gibi aktörlerin oynadığı filmlerde aynı temalar işlenmektedir.

Destan geleneği günümüze kadar yapma destan olarak devam etmiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ÜçŞehitler Destanı, Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı gibi.

Metin ve Yazar: Sözlü edebiyatın bir ürünü olan destanların belli bir ya*zarı / söyleyeni yoktur. Battalname VIII. yüzyıldan itibaren sözlü gelenekte oluşmuştur. Seyit Battal Gazi'nin kahramanlıkları, 16. yüzyıla kadar hikâyeci âşıklar tarafından anlatılmış, 16. yüzyıldan itibaren "Battalname" adıyla manzum ve mensur olarak değişik zamanlarda yazıya geçirilmiştir. Dolayı*sıyla eserin manzum ve mensur olarak birçok nüshası vardır.

3 3 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T16:46:35+02:00

Battal Gazi:Olaydaki aslî kişilerdendir. Olaylar onun etrafında gelişir. Ola*ğanüstü, yiğitlik gösteren bir kahramandır. Battal; bilgili, akıllı, dindar, cö*mert ve savaşçıbir tip olarak karşımıza çıkar<

Simbat:Müslümanlara eziyet eden zalim Bizans beyidir. Battal Gazi'nin aklı ve cesareti karşısında yenik düşer.

Kadın:Simbat'ın kalesinde yaşayan, oğlunun kaybından duyduğu acıyla Battal Gazi'ye yardım eden iyi kalpli biri.

C- Zaman: Battalnâme'de zaman (dönem olarak) net bir biçimde anlatılma*mıştır. Zamanla ilgili "yatsı, ol dem" gibi ifadeler geçmektedir. VIII. yüzyılda Anadolu'nun Müslümanlaştırılması için yapılan savaşlarda Battal, Malat*ya Emiri Ömer'le (Ö. 863) çağdaş olarak gösterilir. Bu bilgiden hareketle destandaki olayların VIII. yüzyılın sonlarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Daha sonra ortaya çıkan Danişmendnâme ve Saltuknâme, yapı, içerik ve tema yönünden Battalnâme'nin devamıniteliğindedir.

D- Mekân: Metinde geçen mekânlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmamıştır. Bir destan özelliği olarak mekân kabaca anlatılır. Battalnamelerde olayların merkezi Malatyaçevresidir. "Malatya'dan üç yüz gazi çıkageldi.", "Andan yine Malatya'ya geldiler" gibi ifadeler bunu örneklemektedir. Destandaki olaylar IX. yüzyılda Malatya yöresindeki Arap-Bizans savaşlarının anlatıldı*ğı bölgede geçmektedir. Mekânın anlatımında tasvirler oldukça azdır.

Dil ve Anlatım:Destan, Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Cümlelerin kısa olması ve genellikle fiil cümlelerinden oluşması göze çarp*maktadır. O dönemdeki birçok kelime bazı ses değişikliklerine uğrayarak günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır: urdı > vurdu, çünkim > çünkü gibi...

Metinde, "halife, gazi, mel'un, seyit, fetih," gibi İslam kültürüne ait pek çok kelime kullanılmıştır. Metin ilahî bakış açısıyla yazılmıştır.

Tema: Battal Gazi Destanı'nda Anadolu'nun fethi için Bizanslılarla yapılan savaşlar ve bu savaşlarda Battal Gazi'nin gösterdiği yiğitlik ve kötülerin hak ettiği cezayıalması eserin temasını oluşturmaktadır.

Metin ve Gelenek: Metin destan geleneğinin özelliklerini taşır. "Seyit'in bir su deliğinden suyla akıp sarnıca düşmesi", Tanrı'nın "Seyit'i Frenk ka*dının oğlu suretine sokması" birer destan öğesidir. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce de bir destan geleneğine sahipti. İslam dininin kabulüyle bir*likte destanların yapısında ve içeriğinde bazı değişikliklerin olduğunu görü*yoruz. Destanlar daha önce manzum olarak yazılırken bu dönemde oluşan destanlarda nazım - nesir iç içe girmiştir. Battalnâme'nin ortaya çıktığı ve sözlü gelenekte devamlı yayıldığı dönemde kahramanlık hikâyelerinin, fetih ve gaza temalarınıyoğun bir şekilde işlendiğini görmekteyiz.

1 4 1