Cevaplar

2012-12-16T19:01:33+02:00

İskan, toplulukların belli bir toprak parçasına bağlanarak devamlı bir yerleşik hayat kurmasıdır. Ancak bazı aşiretler toprağa yerleşememiş ve bu yüzden yerleşime bağlı üretim şekline alışamamışlardır. Böyle topluluk-larda temel geçim kaynağı ise hayvancılık olmuştur. Dolayısıyla göçebelik-ten yerleşikliğe geçiş çok uzun ve güç bir sosyal evrim şeklini almıştır. İs-kan politikası uygulayan devletler böylece büyük bir sorunla mücadele et-mek zorunda kalmıştır.

Osmanlı devleti, kuruluş, genişleme, duraklama, gerileme ve çöküş devirlerinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlere bağlı olarak iskan politikasında farklı şekillerde hareket etmiştir. Kuruluş ve genişleme dönemle-rinde önce Anadolu sonra Rumeli'de yeni fethedilen topraklara konar göçer Türk boy ve oymaklarından bir kısmını yerleştirerek buraların Türkleştiril-mesini ve şenlendirilmesini sağlamıştır. Belirli bir politikaya uygun iskan metodlarına göre yapılan bu yerleştirme hareketleri, mali ve idari bakım-dan müstakil bir kurum olan arazi vakıflarına dayanılarak yürütülmüştür. Böylece vakıflar ve temlikler sayesinde sosyal ve ekonomik hayat canlan-mış, bataklık ve ıssız yerler kullanılır hale gelmiştir. Sistemli yapılan iskan metodlarından biri de sürgünlerdi. Devlet gerekli gördüğü zaman halkı sı-nırları içinde başka yerde iskana tabi tutmuştur. İskanda dikkat edilen hu-suslar ise şunlardı. Bir kere iskanlarda gönderilenler arasında tüccar, esnaf, sanatkar gibi mesleklerden olanlara dikkat edilmiştir. Ayrıca her köy ve kasabadan belirli haneler alınarak başka yerlerde karma olarak yerleştiril-miştir. Bu gibi haneler belirlenirken aralarında düşmanlık olanlar ve toprak sıkıntısı çekenler tercih edilmiştir. Böylece devlet iskan politikası uygular-ken olaya sadece siyasi olarak yaklaşmamış, ekonomik ve sosyal olarak ta düzeni sağlamaya çalışmıştır.

1 5 1
2012-12-16T19:06:45+02:00

5.İskan Politikası nedir?
   -İskan politikası Osmanlı Devleti’nin balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği türk Aileleri yerleştirmesidir.
Faydaları nedir peki?
   -Anadolu göçebe olan Türkmenlerden vergi alamıyorlardı çünkü süreli göç halinde olmalarında dolayı bu insanlardan vergi toplanamıyordu.Fakat bunları Balkanlarda bunları sabit bir yere yerleştirilmesi ile vergi alınabilecekti
   -Balkanlarda Fethedilen yerlerde Osmanlı Devleti böylece kalıcı olmuş oluyordu.(En Önemlisi)
-Bu gölgedeki insanlar hem Müslümanlaşıyor hem de Türkleşiyordu ama Kesinlikle zorlama olmuyordu.
Osmanlı Ordusu
Osmanlı Devleti kendisinden önce kurulmuş türk devletlerin askeri yapılarını örnek almış ve geliştirmiştir.

0