Cevaplar

2012-12-16T19:15:43+02:00

google yaz edebiyat konu testi cevapları diye geliyo ben hep öyle yapıyorum

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T19:16:15+02:00
1- Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle     Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle Bu beyitteki “uçtuk” kelimesinde hangi edebi sanat vardır? A) Açık İstiare     B) Kapalı İstiare C) Mecaz              D) Hüsn-i Talil     E) Teşbih   2-Bir gonca gül kokusu saklayan dudakların Rengi atmış bir çiçek gibi solunca yarın Maziye hasret çeken hislerle yanacaksın Bu dizelerde yapılan söz sanatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)      Gerçek neden, bir yana bırakılarak olay, şairce bir nedene bağlanmıştır. B)      Zayıf, kuvvetliye benzetilerek benzetme yapılmıştır. C)      Söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükler kullanılmıştır. D)      Bilinen gerçek, bilinmezden gelinmiştir. E)      Bir sözcük yakın ve uzak anlamıyla kullanılmıştır.   3-Büyük çınar gibi zahmetle şanlı sevdalar     Bahâra geç kavuşur, sevgilim, büyük dağlar   Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir? A)      Nazım biçimi B)      Kafiye düzeni C)      Yazıldığı dönem D)      Bağlı olduğu akım E)      Ölçüsü 4-Huri, melek var mı senin soyunda Kız, nazarım kaldı usul boyunda Kadir gecesinde, bayram ayında Üstüne gölge olan dallar öğünsün   Verilen dizelerde görülen kafiye aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Yarım Kafiye B) Tam Kafiye    C) Cinaslı Kafiye                D) Zengin Kafiye      E) Tunç Kafiye   5- Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur? A) Karşıda Toroslar, uzun yaylalar      Başında yükselir yalçın kayalar B) Kış geldi dağları duman bürüdü      Milletin gözünü al kan bürüdü C) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak      Bulutlar ufukta beyaz bir yumak D) Yeşil ördek gibi daldım göllere       Sen düşürdün beni dilden dillere E)  Gitmiş kaybolmuş uzakta       Rüya sona ermeden şafakta   6- Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, halk hikayeleri ve mesnevilerle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevirisidir. Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye             B) Tiyatro C) Gezi         D) Anı       E) Roman     7- Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür. B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir. C) Konuları mitolojiden veya tarihten alınır. D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur. E) Klasik bir dil ve üslûp anlayışıyla yazılır.   8- Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden değildir? A) göze ve kulağa seslenmeleri B) Güldürü öğesine yer vermeleri C) Şive taklitlerinden yararlanmaları D) Tek kişilik gösteri olmaları E) Sözlü tiyatro örneği olmaları   9- Türk edebiyatında Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanan bu türün ilk örneklerini A. Mithat Efendi “Letaifi-i Rivayat” adıyla vermiştir. Ayrıca Halit Ziya, Ömer Seyfettin, M. Şevket, Sait Faik de bu türde önemli eserler vermişlerdir. Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Roman            B) Hikâye             C) Tiyat D) Anı                   E) Gezi   10- “Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Orada pineklemektense alır başımı havası, torağı açık bir yere giderim. Çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenmiş kalmak…” Bu parçanın yazılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyucuyu sanat ile ilgili bilgilendirmek, B) Bilgilendirme amacı olmadan okuyucuyu düşündürmek C) Okuyucunun düşüncelerini değiştirmek, D) Okuyucuyu duygulandırmak ve coşkulandırmak E) Okuyucuyu olay içinde yaşatmak
0