Cevaplar

2012-12-16T20:08:59+02:00

Türkçe:

Türk Kurtuluş Savaşıİstiklâl HarbiTürk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millîsınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[21] Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır. 

 

English:

Turkish War of Independence, the War of Independence, the Turkish War of Independence, or the so-called War of Independence, I. As a result of the invasion of the Ottoman Empire after losing World War II, the Allies Devletleri'nce Misak-ı Milli undertaken to protect the integrity of the country within the borders of a multi-front political and military struggle. Took place between the years of 1919-1922 and the actual Mudanya Armistice was signed on 11 October 1922, officially ended with the Treaty of Lausanne, signed on 24 July 1923.
The War of Independence, can be divided into four distinct periods:
I. After World War II period: the entry into force of the Armistice Armistice October 30, 1918, Mustafa Kemal Pasha, 9 The army was on his way to Anatolia as inspector is May 19th 1919
Organising period: the launch of Samsun, Mustafa Kemal, opened April 23, 1920 is the Grand National Assembly in Ankara.
Providing the period of dominance: 23 April 1920, London began in March 1922, is the second phase of the Peace Conference. [21]
Peace in period: March 1922, the Republic was proclaimed 1923 is October 29.

 

0