Cevaplar

2012-12-17T14:35:48+02:00

İsim soylu sözcüklerden fiil yapan eklerdir.

le: su-la, taş-la, uğur-la, rahat-la al: çoğ-al, az-al, dar-al l: doğru-l, sivri-l a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim, sıfat gibi isim soylu sözcükler veya fiilimsiler oluşturan eklerdir:

ce: düşün—ce, eğlen—ce ecek: giyecek,yakacak, aç—acak ak: yat—ak, kaç—ak, dur—ak ge: böl—ge, bil—ge, süpür—ge gi: sev—gi, çal—, as— giç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç gin: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin i: yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u ici: yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı ik: kes—ik, aç—ık, göç—ük im: say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm in: yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in inç: gül—ünç, sev—inç inti: kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü ir: gel—ir, ok—ur er: gid-er, yaz-ar, iş: otur—, yürü—y-üş it: geç—it, yak—ıt, ölç—üt kan: çalış—kan, üret-ken, unut—kan, kay—gan ma: konuş-ma, dondur-ma (olumsuzluk eki -ma ile karıştırılmamalıdır.) mek:[1] git-mek, duy-mak (bkz. mastar) ti: belir—ti, kızar— Fiilden fiil yapan ekler

Bir fiilden yeni bir fiil yapan eklerdir.

dir: bil-dir, gül-dür, yap-tır, koş-tur ele:kov-ala, silk-ele er:gid-er, çık-ar imse: duy-umsa, gül-ümse, an-ımsa in: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir ş: gör-üş, uç-, gül-üş t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t il: sev-il, kır-ıl, sat-ıl

Bu şekilde üretilen yeni fiiller genellikle ilk fiille anlam bakımından yakından ilişkilidir:

görmek > görünmek, kovmak > kovalamak

Ancak bazı durumlarda orijinal fiilden oldukça farklı anlamlarda olabilirler:

sevmek > sevinmek de: fısıl-da, horul-da, gürül-de et: yön-et, göz-et ik: gec-ik, bir-ik imse: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse kır: fış—kır, hay—kır len: ev-len, yaş-lan sa: garip-se, önem-se, su-sa
2 5 2