Cevaplar

2012-12-17T22:04:45+02:00

Çocukların okuduğunu anlama, yazılı-sözlü anlatım, görsel okuma ve görsel sunu, kelime dağarcığının zenginleşmesi, okumaya karşı isteklilik, zihinsel süreçlerin aktif kılınması gibi birçok gelişmeye katkı sağlayacak olan çocuk yayınları, gelişim sürecinde çocuk gelişiminin önemli unsurları olmak konumundadır.

Okul eğitiminde öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel dil becerileri şu maddelerde ifade edilmektedir(MEB, 2004, 7): Türkçe'yi doğru ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojileri kullanma, girişimcilik, metinler arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme.

Bu temel becerilerin kazandırılması; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudan oluşan beş öğrenme alanı üzerine yapılandırılmıştır(MEB, 2004, 17). Programda ayrıca okuma becerilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak olan kitapların nitelikleri ve gerçekleştirilecek okuma etkinliklerine dönük kriterler de oluşturulmuştur(MEB, 2004, 409-43. Programda tespit edilmiş olan bu kriter ve uygulama okul temelli dil öğretiminin kontrollü şartlarda gerçekleştirilmesine katkı saylayacak olması bakımından önemli bir adımdır.

Çocuklar bu süreçte ne kadar nitelikli ve uygun yeterlikte yazılı materyallerle tanışırlarsa o kadar çok yönlü gelişme fırsatları yakalayabilirler. Bu yaşantı biçiminin seçimi ve zenginleştirilmesinde, her kesime, özellikle okula ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Öğretmenler çocukları, hem uygun nitelikte yayınlarla tanıştırmada hem de öğrencilerin bu materyalleri kullanabilir hale gelmelerinde sorumluluk taşımalıdırlar.

Çocuklara yönelik yazılan eserlerin pedegojik açıdan olduğu kadar, kültürel açıdan da çocuğa göre uygunluğu tartışılmaktadır. Özellikle ülkemizde yayınlanan çocuk kitaplarının hemen tamamına yakınında bu durum görülmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar yapan bilimsel kuruluşun olmayışı, var olan kuruluşlarda da yeterli kalifiye elemanın bulunmayışı çocuk yayınlarında başıbozukluğa ve vurdum duymazlığa sebep olmaktadır (Yalçın vd., 2002, 125-126). Şirin'e göre çocuk edebiyatı üzerine eleştiri ortamının olmaması ve çocuk edebiyatı araştırmalarının çok sınırlı olması nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerine ulaşmayı engellemektedir (Şirin, 2000, 100).

Günümüzde okul temelli yaşantı düzenlemeleri, öğrencilerin plnlanan zaman içerisinde kitap okuma aktiviteleri içerisinde olmalarını gerekli görmektedir. Okullar kitap okuma saatleri oluşturmakta, yarışmaları düzenlemekte, bakanlık öğrencilerin okumalarını teşvik için özendirici uygulamalar içerisine girmektedir.

Çocukların okuma alışkanlıklarının kazandırılması sürecinde kullanılacak okuma materyallerinin nitelikleri de önemli bir realite ve sorun olarak ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir konudur. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları ve diğer yardımcı materyallere ilişkin kriterler oluşturup uygulamaya çalışmasına karşın (MEB, 2005), bu konuda yeterli aşama kaydettiği tartışmalıdır.

Ülkemizin mevcut çocuk edebiyat literatürü içerisinde yer teşkil eden çocuk hikye ve romanları nitelik olarak araştırılma ihtiyacı içerisindedir.

Bu araştırma bu eserlerin edebî yönü dışında gözlenebilir, ölçülebilir niteliklerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede içerik, teknik tasarım ve düzenleme, kapak tasarımı ve düzenleme, dil ve anlatım, kullanım kolaylığı, ölçme ve değerlendirme ve yazar ve kitap hakkında bilgi boyutlarında araştırılmıştır.

Kaynak: http://www.odevsor.com/E%C4%9Fitsel-Bir-Materyal-Olarak-%C3%87ocuk-Hikaye-Ve-Romanlar%C4%B1-indir-57430.htm#ixzz2FLEjFjE5

0