Cevaplar

2012-12-17T20:28:45+02:00

devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
devletin yönetim katı, hükümet.
mutluluk; talih.-
fetih; bir kent ya da ülkeyi savaşarak alma.
millet; 1. anlamı çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus:bu eser, türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir.- atatürk. benzer özellikleri olan topluluk:şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok.- a. mithat. bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes:millet tütün paralarını alınca borcunu öder.- n. cumalı.
Dil sözlük anlamı
Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisandır. (TDK)

gelenek; bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.
yinelenerek benimsenen olgu.
uygarlık; 1 . uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
2 . bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet:
gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor.- h. e. adıvar.
din; 1. anlamı tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum:her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır.- h. c. yalçın. bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen:yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.- r. h. karay. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü. c.g.s. sisteminde bir gramlık bir kütlenin hızını saniyede bir santimetre artıran güç birimi: bir nevton 105 din'e eşittir. bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. İlmek.
2. anlamı (i)., (f)., (ned, ning) gürültü, patırtı, şamata; (f). gürültü ile söylemek, tekrar tekrar söylemek; gürültü etmek. din into tekrar tekrar söyleyerek kafasına sokmak.,patırtı,din tırmala.
3. anlamı gürültü. şamata. kafasını şişirmek. tekrar tekrar söylemek. söyleyip durmak. gürültü etmek. çınlamak. gürlemek. yankılanmak. kulak tırmalayıcı ses. patırtı.
4. i. din, iman; diyanet, din duygusu, dindarlık. religionism i. taassup; dindarlık taslama. religionist i. mutaassıp kimse. ,mezhep/din.
göç; 1 . ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret:
obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi.- s. ayverdi.
2 . evden eve taşınma, nakil:
her sene, zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinde boğaz'ın köylerine göçler başlardı.- a. ş. hisar.
3 . taşınma sırasında götürülen ev eşyaları.
4 . hayvan bilimikuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ültür; bir topluma ya da halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü; uygun dirimbilimsel koşullarda bir mikrop türünü üretme.
usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi; tarım.
egemenlik; egemen olma durumu.
ulusun ve onun tüzelkişiliği olan devletin yetkilerinin tümü, hükümranlık, hakimiyet.
vatan; yurt:
eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / bir vatan kalbinin attığı yerdir.- n. h. onan.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
teşkilat; örgüt:
spor kulüplerinin teşkilatına ait izahatı ikimiz de unutmuştuk.- r. n. güntekin.

0
2012-12-17T20:29:36+02:00

Devlet Nedir ? (Özet) : Bir coğrafya üzerinde tarihî bağlarla birarada bulunan insan kümesinin üzerinde egemenlik haklarının uygulandığı kurumlar üstü yapıdır; halkın örgütlenme biçimlerinden birisi ve halkın örgütlenmiş bütününün temsili. Devletsiz toplumlar da vardır. Devletli toplumlar m.ö. 5000’li yıllarda sümer kent devletleri biçiminde görülmeye başlanır ve yeryüzünü kaplar. Her devlet kendi tarihini yazarak kendini sembolik olarak tarihte kurgular. Bunlardan dolayı tarihî bütünlükler gösterilmez ve devlet tarihi vatandaşları için ideolojiktir. Devleti ülke dışında büyükelçiler temsil eder.Millet/Ulus Nedir ? (Özet) : Belli bir coğrafya üzerinde yaşayan, ırk, dil, din, tarih, yasa, geleneklerin ve adetlerin birliği, fizik ve fikri benzerlikler, ekonomik ihtiyaçların üretimi gibi sebeplerle birlikte yaşamak hususunda bir arzu duyan ve meydana getirdikleri medeniyetin özelliklerinden dolayı ve bunlar oranında kendilerini diğer milletlerden farklı hisseden insanlardan oluşan toplumdur.

Dil nedir?

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır

1 5 1