Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-18T15:06:08+02:00

Bunu üzülerek ifade ediyorum. Öncelikle 4915 sayılı Kanunda yapılan yeni değişikliklerin de yer aldığı 5728 sayılı Kanun Temel Ceza Kanunlarına (TCK ve Kabahatler Kanunu) uyum amacıyla Adalet Bakanlığınca hazırlanan Kanun tasarısı ile yasalaşmıştır.

Malumunuz olduğu üzere bu kanunla, 4915 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere benzer 177 Kanunda daha değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca bu değişiklik tasarı Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan bir tasarı da değildir.

Forumlarda 4915 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin daha önceki Kanun metninde olmadığı, yeni hükümler getirdiği gibi yorumlar ve eleştiriler yer almaktadır.

Bu bilgilendirmeyi, avcı arkadaşların yeni değişikliklerin kendileri için neler getirdiğini aracılığınızla bilmeleri, gerekli görüldüğünde web sayfanızdan yayınlanması için yapma ihtiyacını duydum.
Öncelikle 4915 sayılı Kanuna esas itibarıyla yeni bir ekleme yapılmamış, yeni yasaklamalar veya cezalar getirilmemiştir. Sadece bazı maddelerinin TCK ve Kabahatler Kanununa uyumlaştırılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Yeni değişikliklerin getirdikleri şunlardır.
1-) Kanunun 20. maddesi TCK ve Kabahatler Kanununa uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
2-) 21-26. maddelerindeki idari para cezası miktarları indirilmiştir. Yani 2008 yılında değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar uygulanmakta olan ceza miktarları bundan böyle Kanunda belirtilen miktarlar olarak uygulanacaktır.
Örnek vermek gerekirse, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar uygulanan 505,00 YTL idari para cezası, değişiklik sonrası 350,00 YTL olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla 2003 yılında uygulanan ceza miktarlarına yakın düşüş olmuştur.
3-) Bazı maddelerde suç sayılan fiiller kabahat sayılmış ve daha önce hapis ve adli para cezası verilmekte iken (4915/18 ve 19. md.) yeni değişiklikte idari para cezası öngörülmüş hapis cezaları kaldırılmıştır.
4-) Değişiklik öncesi 29. maddeye göre av kabahatini ikinci kez işleyenlere verilecek idari para cezası iki misli uygulanmakta iken, yeni yapılan değişiklikle iki misli ceza uygulaması kaldırılmıştır.
5-) Önceden av kabahati işleyenlerde el konulan araç ve gereçler mahkemelerce müsadere edilmekte iken, yapılan değişiklikle Kabahatler Kanununa uygun sağlanmış ve bu araç ve gereçlerin Kabahatler Kanununun 18. maddesi gereğince mülkiyetinin kamuya geçirilmesi esası getirilmiştir. Ki bu kararlara kişilerin Kanunda gösterilen yetkili mahkemelere itiraz edebilmeleri de mümkün kılınmıştır. Mülkiyeti kamuya geçirilen araç ve gereçlerden satılması gerekenler önceden de olduğu gibi Çevre ve Orman Bakanlığı birimlerince satılacaktır.
6-) Üstelik mülkiyetin kamuya geçirilmesi de yetkisi Mülki Amire verilmiştir.

Kısaca özetleyebileceğim bu değişikliklerin avcıların aleyhine Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılan yeni değişiklikler gibi forumlara katılanlarca ifade edilmesinin yanlış bilgilenmeden veya doğru bilgi sahibi olmamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.
Avcıların yasal haklarını ve Kanunun yeni düzenlemelerinin neler getirdiğini doğru bilmelerinde kendileri açısından yarar vardır. Bu nedenle size bu bilgiyi aktarmakta yarar gördüm. Avcıların doğru bilgilenmeleri için bu açıklamanın veya Kanunun neler getirdiğine ilişkin daha geniş bilgilerin web sayfanızda yayınlanmasının avcıların yararına olacağını düşünüyorum.
Saygılarımla.


1 5 1