Cevaplar

2012-12-19T16:33:03+02:00

B eşeri Coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir. 

Coğrafya kabaca iki dala ayrılır: beşeri coğrafya ve 


fiziksel coğrafya. Beşeri coğrafya büyük kentsel yığılmalardan, tanmdaki belli teknolojik yeniliklerin dağılım alanına kadar, insanların çeşitli mekânsal örgütlenmelerini ve bunlann dağılımını kapsar. 


20.yüzyılda da coğrafyanın bu dalında önemli değişimler olmuş, insanların yeryüzündeki dağılımını incelemekte kavramsal yöntemler ile sayısal tekniklerden de yararlanılmaya başlamıştır. Model yapımı ve benzetim (simulasyon) tekniklerinin kullanımı da'' deneysel çalışmaya olanak sağlamaktadır.

Beşeri coğrafyanın yararlandığı öteki disiplinler demografi, sosyal ye kültürel coğrafya, 


tarihsel coğrafyasiyasal coğrafyaekonomik coğrafya ve kent coğrafyasıdır. 


Demografi, insan nüfuslarının yaş, cinsiyet, medeni durum ve öteki değişkenlere göre dağılımı ile ölüm, doğum, göç olayları hakkında bilgi sağlar. Temelde sayısal verilere dayanmasına karşın çeşitli siyasal, toplumsal ve biyolojik etkenlerle bağıntılıdır. Sosyal ve kültürel coğrafya, insan nüfuslannın yaş ve cinsiyet etkenlerine göre dağılımı, kırsal topluluklann etnik kökeni, din ve dil gibi kültürel özelliklerin dağılımındaki değişiklikler hakkında bilgi sağlar. Gelişkin haritacılık teknikleri ve sayısal yöntemlerin kullanımı ile bu kültürel özellikler daha açık biçimde belirlenip gösterilebilmektedir. Siyasal coğrafya, özelikle siyasal sınırlan ve toplumlann siyasal işleyişini tanımlar. Siyasal bölünümleri ya da bunun çevresel etkilerini inceleyerek mekânsal çözümlemelere katkıda bulunur. Ekonomik coğrafya, mal-lann, hizmetlerin ye ekonomik işlemlerin üretimi ve tüketimi hakkında bilgi sağlar. Böylece tahıl, pamuk, altın gibi mallann ya da enerji üretiminin yeryüzündeki dağılımı hakkında bilgi edinilebilir. Kent coğrafyası ise daha farklı olarak, tekil coğrafi süreçleri değil, kent olarak tanımlanan özgül coğrafi bölgelerin incelenmesidir. Aynca kent türlerinin sınıflandınlması, kentleşmenin bo-yutlan ve getirdiği sorunlar, kentlerin toplumsal ve ekonomik özelliklerinin birbiriyle karşılaştınlması gibi konular kent coğrafyasının kapsamına girer. Tarihsel coğrafya ise geçmişteki yeryüzü görünümlerinin incelenerek zamanla mekânsal alanda ortaya çıkan değişimlerin belirlenmesidir. Avrupalı coğrafyacıların tarihle yakından ilişkili oluşu sonucunda tümüyle ayn bir disiplin durumuna gelmiştir.


  
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-19T16:33:55+02:00

Beşeri Coğrafya Nedir
Beşeri Coğrafya Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir.
İnsanlara ait tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer almaktadır. Örneğin İnsanların sayısı, yıldan yıla değişimi bu değişimde etkili olan faktörler, İnsanların yaş cinsiyet, medeni durum, çalışma koşulları, eğitim seviyesi gibi özellikleri beşeri coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır .

 
0