Bir gün oturmuþ yazý yazýyordum, uçarak açýk duran pencereden içeri girdi ve maceramýz da böylece
baþladý. Saçlarýma kolay taransýn diye sürdüðüm ve içinde etil alkol bulunan kolonyanýn kokusundan
sarhoþ olmuþ gibi etrafýmda dönmeye baþladý. Elimle onu savuþturmaya çabaladým, hiç oralý bile olmadý.
Sen misin, iyilikten anlamayan diyerek çok yönlü kullandýðým büyük makasýmý elime aldým. Ben makasýmý
pipomu temizlemekten tutun, sobadaki ateþi canlandýrmaya kadar birçok iþte kullanýrým. Maharetli ellerimde ise etkin bir silahtýr. Ýþte bu caným makasýmý birkaç defa salladým, uzaklaþtý fakat bir süre sonra
tekrar gelip tepemde dönmeye baþladý: výzz, výzz…
Ayaða kalktým, o hâlâ peþimdeydi. Banyoya gidip saçlarýmý yýkadým, etil alkolü iyice temizledim. Hemen
faydasýný gördüm. Sinek benden uzaklaþtý ve gece lambasýnýn abajuruna kondu.


2. Parçada geçen “macera, savuþtur-, büyük, canlandýr-, maharetli” kelimelerinin eþ anlamlýlarýný
yazýnýz. Dilde eþ anlamlý kelimelerin bulunmasýnda kültürler arasý etkileþimin rolü olup olmadýðýný açýklayýnýz.
3. Yukarýdaki metinden olumsuz anlamlý cümleyi bularak bu cümlede olumsuzluðun nasýl saðlandýðýný
açýklayýnýz.

1

Cevaplar

2012-12-19T17:25:21+02:00

macera=serüven
büyük=iri
canlandır=animasyon
maharetli=becerikli 

1 5 1