arkadaşlar bana düzgün bir şekilde ve hangi cevapın hangi sorunun olduğunu belirterek cevaplayın

1]iyonik yapılı bileşiklerde örgü tipileri

2)iyonik yapılı bileşik-molekül ilişkisi

3)iyonik bileşikler neden hep katıdır

4)iyonik bileşiklerin suda çözünmüleri

2

Cevaplar

2012-12-19T17:56:44+02:00

Bileşikler : 
Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar.
Bilinen element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlıdır ve kararlı oldukları için kimyasal bağ oluşturmayıp doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazların dışındaki metal ve ametal atomları kararsız olup kararlı hale geçmek için elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar. 
İki ya da daha fazla farklı element atomunun kendi özelliklerini kaybedip belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturması sonucu meydana gelen yeni ve saf maddelere bileşik denir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişmedir.
İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir. 

Örnekler :

1- • Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur, gümüş rengindedir ve 
(bıçakla kesilebilecek kadar) yumuşaktır.
• Klor elementi sadece klor moleküllerinden oluşur, sarı – yeşil renkli zehirli bir gazdır.
• Sodyum elementindeki sodyum atomları birbirinden ayrılır.
• Klor elementindeki klor moleküllerinin atomları birbirinden ayrılarak sodyum atomlarına yaklaşır kendi kimliklerini kaybederek ve sodyum klorür bileşiğini oluştururlar.
• Sodyum ve klor atomlarından (elementlerinden) oluşan sodyum klorür (yemek tuzu) bir bileşiktir ve kendini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Sodyum klorür şeffaf, katı ve ufalanabilen bir bileşiktir.

2- • Hidrojen elementi sadece hidrojen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yanıcı 
bir gazdır.
• Oksijen elementi sadece oksijen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yakıcı bir gazdır.
• Oksijen ve hidrojen atomlarından (elementlerinden) oluşan su, bir bileşiktir ve kendini oluşturan oksijen ve hidrojen elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Su, yanıcı ve yakıcı özellikte olmayan sıvı halde bir bileşiktir.


2- Bileşiklerin Oluşması :
Elementler bileşik oluştururken, elementi oluşturan aynı cins element atomları arasındaki kimyasal bağlar kopar ve element atomları birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan element atomları, farklı cins element atomları ile yeni kimyasal bağlar oluşturarak bir araya gelir ve bunun sonucunda da bileşikler meydana gelir. Bu nedenle bileşikler oluşurken farklı element atomları kimyasal bağlar sayesinde bir araya gelir ve yeni maddeler oluşur. 
Atomlar bileşik oluşturduklarında atomların arasındaki uzaklık değişir. Atomların element halindeyken aralarındaki uzaklık çok azdır. Atomlar bileşik oluşturduklarında ise aralarındaki uzaklık artar. Bunun nedeni, atomların element halinde iken aralarındaki kimyasal bağların, bileşik oluşturduklarında aralarında oluşan kimyasal bağlardan faklı olmasıdır.

 

0
2012-12-19T18:03:45+02:00

İyonik Bileşiklerde Örgü Yapısı:İyonik kristaller

İyonik bileşikler denildiğinde iyonların oluşturduğu bileşikler akla gelmektedir.  Ancak NaCl bileşiği tabiatta bu şekilde bulunmaz. Na ve Cl iyonları belli sayıda bir araya gelerek bir “kristal örgü” yapısı oluştururlar. Krıstal Örgüde; genellikle anyonların hacmi daha büyük olduğundan, anyonların aralarına katyonlar girerek belli  geometrik yapıda kristal örgü oluşur.   ÖRNEK: NaCl de Na+ iyonları 6 adet Cl- iyonu tarafından sarılmıştır. Her Cl- iyonu da 6 adet Na+ iyonu tarafından sıkıca çekilerek “Birim Hücre” dediğimiz iyonik kristaller oluşur. Na6Cl6şeklindeki bu kristalin formülü sadeleştirilerek NaCl şeklinde ifade edilir. ÖRNEK: CsCl de ise, Cl- iyonları Basit Kübik birim hücrelerin köşelerinde, Cs+ iyonu ise bu kübün merkezinde bulunmaktadır. Her kat yon 8 anyon tarafından sarılmaktadır. Cs8Cl8 şeklindeki bu bileşği sadeleştirerek, CsCl şeklinde förmülüze ederiz.   İyonik Bileşiklerin Özellikleri: 1.       İyonik bağlı bileşikler oda şartlarında katı halde bulunurlar. 2.       İyonik bileşiklerde katyon ve anyonlar, diğer katyon ve anyonlar tarafından sıkıca çekildikleri ve istiflendikleri için elektrik akımını iletmezler. Ancak kristal bozuklukları olan iyonik bileşikler elektrik akımını iletirler. 3.       İyonik yapılı maddeler suda genellikle iyi çözünürler. 4.        İyonik yapılı maddelerin sulu çözeltileri ve eriyikleri yukarıdaki sebeplerden dolayı iletkendir. Örnek: NaCl nin suda çözünmesi. NaCl(katı)    → Na+(suda)+ Cl-(suda)  iyonik bileşikler neden katı halde bulunur?

Ametal ile metal elementlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen iyonik bağlar arasında çok kuvvetli bir elektrostatik kuvvet var. Bu kuvvet neticesinde erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Aynı zamanda oda sıcaklığında iyonik bileşikler kristal yapı halinde bulunurlar bu yüzden de katı haldedirler.

İyonik bileşikleri oluşturan birimler atom değil iyonlardır. İyonlar elektriksel itme ve çekme etkisiyle bir araya gelerek düzenli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun çekimi etkisindedir.
Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin formülü maddedeki atomların sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.
İyonik bileşikler suda iyi çözünürler. Su moleküllerinin – uçları(oksijen tarafı) pozitif, + uçları ise negatif iyonlara doğru yönlenir.
Bu nedenle iyonik bileşikler suda iyi çözünürler.
Kimyasal tepkimelerde katı “k” ile sıvı “s” ile gaz “g” ile sulu çözelti ise “suda” ya da “a..q/noktalar küfür sayıldığından koyulmuştur 2 noktada geçersizdir ** olarak yazılan noktasız halleridir)” olarak gösterilir.

Bazı iyonik bileşiklerin suda çözünmesi 
NaCl (k) ---------> Na+ (**) + Cl– (**)
CaCl2 (k) ---------> Ca+2 (**) + 2Cl– (**)
KNO3 (k) ---------> K+ (**) + NO3– (**)
Al2(SO4)3 (k) ---------> 2Al+3 (**) + 3SO4-2 (**)
NH4NO3 (k) ---------> NH4+ (**) + NO3– (**)
CH3COONa (k) ---------> CH3COO– (**) + Na+ (**)

İyonik ve Molekül Yapılı Bileşik  

Bileşikler kimyasal bağlarla oluşur.
Kovalent bağla oluşan bileşikler Molekül yapılı,
İyonik bağla oluşan bileşikler İyonik yapılıdır.

Aşağıdaki modellere bakarak iyonik ve molekül yapılı bileşikleri daha iyi anlayabiliriz.

İyonik Yapılı Bileşiklerin Özellikleri

İyonik bağla oluşurlar. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. Katı halde elektriği iletmezler. Genellikle oda sıcaklığında katıdırlar. Suda çözünürken  + ve – iyonlara ayrışır.
Örneğin NaCl (tuz) bileşiği suda çözünürken Na+ ve Cl-  iyonlarına ayrışır. İyonik bileşikler kristal yapıdadır.

İyonik Yapılı Bileşik Örnekleri
Sodyum Klorür         —> NaCl —> Na+ ve Cl-  iyonları
Alüminyum Klorür —> AlCl3 —>Al+3 ve Cl-1  iyonları
Alüminyum Sülfür —> Al2S3 —> Al+3 ve S-2 iyonları

Molekül Yapılı (moleküler) Bileşiklerin Özellikleri

Suda iyonlarına ayrışmaz. Sulu çözeltileri genellikle elektriği iletmez. Kovalent bağla oluşurlar.

Molekül Yapılı Bileşik Örnekleri
Kalsiyum Karbonat —> CaCO3
Karbondioksit —> CO2
Basit Şeker —> C6H12O6
Gümüş Nitrat —> AgNO3


0