Cevaplar

2012-12-19T20:15:04+02:00

bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan yineleme, temrin, egzersiz. vücudun biyolojik yönden gelişimini sağlayan devinim çalışması, idman, antreman(alıştırma)

 

Bir aygıtın, bir aracın ya da bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. Bir yazın yapıtının, bir tasarının planı.(şema)

 

Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim(tablo)

5 3 5
2012-12-19T20:18:13+02:00
GRAFİK, TABLO, ŞEMA

 

 

TABLOÇeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin, grafik hazırlamaya yardımcı olması amacıyla çizelge halinde gösterilmesidir Burada verilen bilgiler sınıflandırılmış şekilde olduğundan daha kolay göze çarpar.

GRAFİK
Grafikler sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kolaylaştırılmasını sağlayan çizimlerdir. Eğitim ortamlarında yararlanılan eğitimi somutlaştırmak ve görselleştirmek amacıyla kullanılan öğretim materyallerinden en uygun olanı grafiklerdir. Sözel olarak anlatılması zor olan bir kavram ya da rakamsal olarak anlam ifade etmeyen sayılar ve oranlar grafik aracılığıyla kolayca öğrenciye anlatılabilir. Ayrıca bu materyallerin kullanılması öğrencinin dikkatinin çekilmesinde ve korunmasında etkilidir.
Grafiklerin öğretici niteliğinin artması olayların anlaşılabilir şekilde gösterilmesine ve amaca uygun olarak seçilmesine bağlıdır. Bunun için herhangi bir olayı grafikle ifade ederken ona en uygun grafik türünün hangisi olacağı ve nasıl kullanılacağına karar verilmelidir.
Birçok grafik türü olmasına rağmen ilk ve ortaöğretim seviyesinde öğretim amaçlı kullanılan grafikler genellikle daire, çizgi ve sütun grafikleridir. Bunların dışındaki diğer grafik türleri ise daha çok akademik nitelikli çalışmalarda tercih edilir. Bu nedenle daha çok çizgi, sütun ve daire grafikleri üzerinde duracağız.

Grafik seçiminde dikkat edilecekler
l Kullanılacak grafik konuya, amaca ve seviyeye uygun olarak seçilmelidir.
l Sayısal verileri açık, anlaşılır ve net bir şekilde göstermelidir.
l Kullanılacak grafikler görsel tasarım ilkelerine uygun tasarlanmış olmalıdır.
l Eğilim ve dalgalanmalar için çizgi grafikleri
l Miktar belirtmek için daire veya halka grafikleri
l Verileri karşılaştırmak için sütun, çizgi ya da resim grafikleri kullanılabilir.

Başlıca grafik çeşitleri
Sütun grafikleri
Çubuk grafikleri
Pasta grafikleri
Çizgi grafikleri
Resimli grafikler


SÜTUN GRAFİKLERİBu grafiklerde değerler sütunlarla gösterilir. Dikey ve yatay çizgiler çizilerek eşit aralıklara bölünür.Değerler işaretlenir.Sütunlar bu işaretlere kadar uzatılarak grafik oluşturulur.
Çubuk grafikleri
Birden fazla öğeyi karşılaştırmak için kullanılır. Çubuk grafiğinde kategoriler dikey, değerler yatay olarak düzenlenir.

ÇİZGİ GRAFİKLERİ
Çizgi grafiğinde yatay ve düşey olmak üzere iki tane eksen vardır. Yatayeksende değerlendirilen verilerin isimleri yazılırken düşey eksende bu verilere göreolan değişim değerleri noktalarla belirtilir. Daha sonra bu noktalar çizgi ile birleştirilir
Çizgi grafikleri genelde eğilim ve dalgalanmaları, bir veya daha fazla faktörün zaman içindeki değişimini göstermek için kullanılır.


PASTA GRAFİKLERİ
Her değerin bütün içindeki payını göstermek için kullanılır. Nüfus sayımları, seçim sonuçlarının partilere göre değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Resimli grafikler
Sayısal verilerin basit çizimlerle temsil edildiği bir tür çubuk grafiğidir.Resimli grafiklerde kullanılan sembollerin karşılığı ilgili sembol satırının sonuna yazılmalıdır

ŞEMALAR
Bir konuyla ilgili sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut kavramları özetlemek amacıyla kullanılır.Şemalar açık ve anlaşılır olmalıdır.Bir kavramın anlaşılmasını sağlayacak kadar sözel ve görsel bilgi içermelidir.
Kuruluş Şemaları
Bir şirketin, derneğin ya da işletmenin organizasyon yapısını gösterir. Bu tür şemalar genelde personel ya da bölümler arasındaki hiyerarşik ilişkileri göstermede kullanılır.

DÖNGÜ DİYAGRAMI

Döngü diyagramları sürekli döngüye sahip işlemi göstermek için kullanılır.

RADYAL DİYAGRAM

Çekirdek öğenin ilişkisini göstermek için kullanılır.


VENN DİYAGRAMI

Öğeler arasındaki taşma alanlarını göstermek için kullanılır.

HEDEF DİYAGRAMI
Amaca ulaşan adımları göstermede kullanılır

PİRAMİT DİYAGRAM

Temele dayalı ilişkileri göstermek için kullanılır.

AKIŞ ŞEMALARI
Bir sürecin akışını ya da işlemlerin yapılış sırasını göstermede kullanılır. Akış şemaları farklı işlem ya da öğelerin bir bütün içerisinde nasıl birleştiğini gösterir.
10 4 10