Cevaplar

2012-12-19T20:14:10+02:00

1-Bir bakteri hücresinde aşağıdaki hangi organel bulunur?

Golgi aygıtı Mitokondri Ribozom Çekirdek zarı Endoplazmik retikulum

2-Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede bulunmaz?

Kamçı Plazma zarı Ribozom Çekirdek zarı Hücre duvarı

3-Bakteriler aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

Organel Prokaryot hücre Ökaryot hücre Plastid Organ

4-Bakterilerde eşeyli üreme ile gerçekleşen gen alış verişinden başka, doğal seleksiyona olanak sağlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Mutasyon Mitoz bölünme hızı Fiziksel çevre değişikliği Besin için yarış Endospor oluşumu

5-Bakteriler, mantarlar ve bitkiler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

İnorganik maddeden organik madde sentezlemeleri Zarla çevrili bir mitokondrilerinin bulunması Ökaryot canlılar olmaları Bileşimi farklı hücre duvarının bulunması Klorofile sahip olmaları

6-Yaralar içinde bulunan aerob bakterilerin oksijen sarf ederek , anaeroblar için iyi bir ortam oluşturması aşağıdaki yaşama şekillerinden hangisi için bir örnek olabilir?

Mutualizm Komensalizm Parazitlik Çürükçül Patojen

7-Bakterilerin metabolit artıkları (organik asitler, vs.) genellikle ortamın pH’ını düşürür. Bu asidik ortam bakterilerde nasıl bir değişiklik getirir?

Protein sentezini hızlandırır. Oksijen kullanımını azaltır Üremesini engeller Hücre çeperi yapısını hızlandırır Endosporu oluşturur

8-Virüslerle, parazit bakterilerin ortak özelliği hangisidir?

Konak organizmaya gerekli maddeleri sentezlemeleri Heterotrof beslenmemesi Konak organizmanın enzimlerini kullanması Oksijenli solunum yapması Konak organizmadan besin sentezlemesi

9-Aşağıdakilerden hangisi bakteriler için yanlış bir açıklamadır?

Tabiatta yaygın olarak bulunurlar Bazıları heterotroftur Mutasyona uğramazlar Koloniler halinde bulunabilirler Geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedirler

10-Saprofit bakterilerin, yüksek yapılı canlılarla benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Oksijenli ve oksijensiz solunum yapması Hücre dışı sindirim yapması İnorganik bileşiklerden organik bileşikleri sentezlemesi Hayatın devamı için hammadde oluşturması Hücre içi sindirim yapması

11-Aşağıdakilerden hangisinin yapısal özelliği diğerlerine göre en basittir?

Spiral Coccus Bacillus Virüs Vibrio

12-Bakterilerin besin fizyolojisi yönünden pek çok özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özellikleri içerisinde yer almaz?

Havanın serbest azotunu tespit eder Nitrifikasyon ile azot bileşiklerini yapar Denitrifikasyon ile azot bileşiklerini bozar Karbondioksit özümlemesini fotosentez ve kemosentez yolu ile yapar Şarap ve bira endüstrisinde alkol fermantasyonu yapar

13-Canlıdan canlıya bağışıklık derecesi değişir. Aşağıdakilerden hangisi etkileyici faktörlerden biri değildir

Canlının yaşı ve genotipi Kullandığı ilaçlar Canlının metabolizma hızı Çevre koşulları Canlının beslenmesi

14-Organik bileşiklerce zengin olan humuslu topraklarda hangi bakteriler çoğunluktadır?

Faydalı bakteriler Çürükçül bakteriler Parazit bakteriler Fotoototrof bakteriler Patojen bakteriler

15-Aşağıdakilerden hangisi, bakterileri virüslerden ayıran bir fark değildir?

DNA ve RNA’nın birlikte bulunması Ribozomun olması Hastalık meydana getirmesi Solunum yapması Beslenmesi

16-Çürükçül bakterileri, kemosentetik bakterilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Enerjilerini inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmesi Zehirli maddeleri zehirsiz maddelere dönüştürmesi Oksidasyonla açığa çıkan enerjiden besin sentezlemesi Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi Doğada madde dolaşımını sağlaması

17-Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin büyük dağılış ve çoğalışında rol oynayan etmenlerden biri değildir

Büyük bir çoğalma yeteneği Değişik besin maddelerinden faydalanmaları % 20’den az su içeren ortamda gelişmeleri Çok küçük organizmalar olmaları sayesinde her tarafta bulunmaları Endosporların elverişsiz şartlara dayanabilme yeteneklerinin yüksek olması
3 5 3