Cevaplar

2012-12-19T21:16:42+02:00
 

 

Veysel bu gurbetlik kâr etti cana

Karıştır göçünü ulu kervana

Gün geçirip fırsat verme zamana

Sakın uzamasın yol deyi yazmış

Âşık Veysel   

S. 1. Yukarıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, nazım birimi, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz. (2+2+2+2+2= 10 P)

 

 

 

 

 

S. 2.Aşağıdaki yazar ve eserleri eşleştiriniz (2+2+2+2+2= 10 P)

      I. Sütun                                                                            II. Sütun

(  ) Aşık Paşa                                                                         A ) Garipname

(  ) Yunus Emre                                                                     B ) Risaletü’n Nushiyye

(  ) Süleyman Çelebi                                                              C ) Makalat

(  ) Hacı Bektaş Veli                                                             D) Vesiletü’n Necat

(  ) Kaygusuz Abdal                                                              E) Budalaname

 

 


İlahi öküş hamd ayur men sanga                   (İlâhi, pek çok hamdederim sana)

Sening rahmetingdin umar men onga            (Senin rahmetinden hayır umarım)

 

Bilig birle bilnür törütgen                              (Bilgiyle bilinir yaratan Tanrı)

Biligsizlig içre kanı hayr yidi                         (Bilgisizlikten nerde, gören hayrı?)

Bilig bilmegendin bir ança budun                 (Bilgi bilmemekten nice insanlar)

Özelgin but itip idim bu tidi                          (Elleriyle put yapıp rabbim dedi)

 

S. 3. Yukarıda Atabet’ül Hakayık adlı eserden alınan bölümlerden hareketle, bu eserin nazım birimini, ölçüsünü, yazarının adını, Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiğini ve eserde nelerden bahsedildiğini yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Yazarın adı:

Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiği:

Eserde nelerden bahsedildiği:

 

 

S. 4. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)

a) (...) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.

b) (...) Tasavvf terimi olan “Masiva” Allah dşındaki her şey yani çokluk alemini ifade eder.

c) (...) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.

d) (...) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.

e) (...) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

 

 

 

 

S. 5.Divanı- Lügat’it Türk’ün yazılış amacını ve yazarını belirtiniz. (5+5= 10 P)

 

 

 

 

 

S. 6. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırınız. (2+2+2+2+2= 10 P)

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı      İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı

Nazım birimi:………………………………..         ……………………………………

Ölçü:              …………………………………        ……………………………………

Kullanılan dil:……………………………….          …………………………………..

Alfabe:           ………………………………...         …………………………………..

Konu:            …………………………………         …………………………………..

 

 

S. 7. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.

a) Köktürk Yazıtları ……… yüzyılda ………………………….. devleti tarafından dikilmiştir. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan …………….. …………………….. ile ……………. Tigin tarafından yazılmıştır. (1+2+2+1= 6 P)

b) Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere İslâmiyet öncesi Türk  edebiyatında …………….., Halk edebiyatında …………………… Divan edebiyatında ise …………… adı verilir. (1+1+2= 4 P)

 

S. 8. Kutadgu Bilig’den alınan aşağıdaki beyitlerin karşısına Kutadgu Bilig’deki kişilerden hangisine ait olduğunu yazınız. (3+3+4= 10 P)

 

Ked öglüg kerek hem biligli ukuş      (Çok zeki ve aklı bilir olmalı) …………………………...

Biliglig kişining yagısı öküş               (Bilgili kişinin çoktur düşmanı)

 

Törüdi ikigü manga bir sanı               (Kanunda benim için birdir hepisi) ……………………

Keserde adın bulmagay ol mini         (Hüküm verirken fark bulmaz birisi)

 

Kişike kerek tegme yirde biliş           (Kişiye gerektir her yerde tanış) …………………………

Biliş birle itlür kamug türlüg iş          (Tanıdıkla görülür her türlü iş)

 

S. 9.                                                Yadaki şiirin nazım şekli nedir? Bu nazım şeklinin özellikle-

                                                        rinden iki tane yazınız. Diğer tarikatlerdeki isimlerini

                                                        belirtiniz. (2+3+5=10p)

                                                        Nazım şekli:

                                                        Özellikleri:

ü     

ü   

                                                       Bektaşi: ……………    Mevlevi :…………………

                                                       Gülşeni:……………     Halveti:………………….

 

 

S.10. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır, hangi ürünlerden meydana gelir?  (3+3+2+2= 10 P)

 

 

 

 

                                                                                                          Başarılar    J                           

                                                                                             

                                              

 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yusu Çapraz Lisesi Türk Edebiyatı Dersi 10… Sınıfı

Birinci Dönem İkinci Yazılı Sınav Soruları Cevap Anahtarıdır.

 

C. 1.

a –––– cana                                            “-an” sesleri tam uyak

a –––– kervana                       “-a” sesi redif

a –––– zamana                        Nazım birimi: Dörtlük

b –––– yol deyi yazmış          Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü

 

C. 2 Aşağıdaki yazar ve eserleri eşleştiriniz (2+2+2+2+2= 10 P)

      I. Sütun                                                                                                        II. Sütun

(  ) Aşık Paşa                                                                                    A ) Garipname

(  ) Yunus Emre                                                                                 B ) Risaletü’n Nushiyye

(  ) Süleyman Çelebi                                                                                          C ) Vesiletü’n Necat

(  ) Hacı Bektaş Veli                                                                                           D) Makalt

(  ) Kaygusuz Abdal                                                                                           E) Budalaname

  

 

C. 3.

Nazım birimi: Dörtlük ve beyit.

Ölçü: Aruz ölçüsü

Yazarın adı: Edip Ahmet Yükneki

Anlamı: Gerçeklerin (hakikatlerin) eşiği

Konusu: Eser, dinî ögelerden bahseder (Allah’tan, peygamberden, Dört Halife’den vb.)

 

C. 4.

a) (D) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.

b) (D) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımaktadır.

c) (Y) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.

d) (Y) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.

e) (Y) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

 

C. 5. Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu kanıtlamak için yazılan eser, Araplar’a Türkçe’yi öğretmeyi amaçlamaktadır. Yazarı Kaşgarlı Mahmut

 

C. 6.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı                                             İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı

Nazım birimi: Dörtlük                                                            Beyit ve dörtlük

Ölçü: Hece                                                                                             Aruz ve hece ölçüsü

Dil: Halkın kullandığı öz Türkçe                                            İslamiyetin etkisi ile Arapça ve Fasça

Alfabe: Göktürk ve Uygur alfabesi                                        Uygur ve Arap alfabesi

Konu: İslamiyet öncesinde verilen ürünlerde Türk milletinin yaşayışını, inançlarını, üzüntülerini, sevinçlerini vb. görmekteyiz. İslamiyetin kabulüyle beraber İslami unsurlar (Allah, peygamber, melek vb.) eserlere girmiştir.

 

C. 7.

a) 8. – II. Göktürk (Kutluk Devleti) – Göktürk Alfabesi – Yollug

b) Sagu – ağıt – mersiye

 

C. 8. Ögdülmüş – Kün Togdı – Ay Toldı

 

 

 

 

 

C. 9.

           Nazım şekli:İlahi

               Özellikleri: Dini konular işlenir

                                 7, 8, 11 hece ölçsüyle yazılır

  

 

                                                       Bektaşi: Nefes , Deme  Mevlevi :Ayin

                                                       Gülşeni: Tapug    Halveti: Durak

 

C. 10.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı:

1. Sözlü Edebiyat (Sav, sagu, koşuk, destan)

2. Yazılı Edebiyat

a) Göktürk Yazısı (Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk Yazıtı)

b) Uygur Yazısı (Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig)

1 1 1