Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-19T23:16:57+02:00

Mescidin yapılışı

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksâ'nın ilk şekli, tarihi kaynaklara göre Hz. Süleyman (as.) tarafından inşa edilmiş ancak tarih boyunca çeşitli değişmelere uğramıştır. El Mescidü'lAksâ: Kudüs'te Süleyman Mabedinin bulunduğu yerde inşa edilmiş olan caminin adı. "En uzak mescid" anlamına da gelen bu tabire ilk olarak Kur'anı Kerim'in miraçla ilgili olarak İsrâ sûresinde "Kulu Muhammed'i, gece vakti, âyetlerimizden bazılarını göstermek i-çin El Mescidü'lHarara'dan, çevresini mübarek kıldığımız El Mescidü'l Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, her şeyi işitir ve görür.". (İsra sûresi 17:1)
Mescidi Aksâ'ya "iliya" veya günahlardan temizlenme yeri anlamında "Beyti Makdis" yahut "Beyti Mukaddes" adı da verilmiştir. Beyti Makdis, İbranice "bethammikdas" kelimesinden alman ilhamla kutlanılmış olup "mubid" anlamına gelir ve bununla Hz. Süleyman'ın mabedi kastedilir. (ezZerkeşî, İlâmü'sSâcid, Kahire, 1397, s.277)
Yeryüzünde Mescidi Haram'dan sonra yapılan en eski mescidlerden birisi Mescidi Aksâ'dır. Yapımına Davud (as.) başlanmış ve Hz. Süleyman tarafından tamamlanmıştır. (ezZerkeşî, a.g.e., s.281, 282, 287) Buhârî ve İbni Mâ-ce'nin nakletmiş olduğu bir hadisi şerifte Ebu Zer (ra.)'ın şöyle dediği bildirilmiştir: "Rasulullah (as.)'a, yeryüzüne kurulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. Mescidi Haram diye buyurdu. Sonra hangisi, dedim. Mescidi Aksa diye buyurdu. İkisi arasındaki süre ne kadardır diye sordum. Şöyle buyurdu: "Kırk yıl. Sonra bütün yeryüzü senin için mesciddir. Nerede namaz vaktine girersen orada kıl.". (Buhârî, Kitabu Ehadisi' Enbiya, 60:40; İbni Mâce, Kitabu' Mesacid ve'lCemaat, 4:7)
Mescidi Aksa, hicretin 16. ayına kadar müslümanlarm kıblesi idi. Hz. Peygamber (sas.), niyet ile ziyaretine izin verdiği üç mescid arasında Mescidi Aksa da vardır. Hz. Ömer (ra.) devrinde Kudüs fethedilince, oraya giren halife bir gece vakti Beyti Makdis'e girdi ve bütün gece orada namaz kıldı. Sabah olunca ezan okutarak cemaat ile namaz kıldı. Sonra Hz. Ömer (ra.) Kâ-bu'LAhbar'ı çağırarak müslüman mescidinin nereye yapılacağını sordu. Kâb, essahrâ (kaya)'ya işaret etti ve hatta bunun kıble olmasını istedi. Hz. Ömer (ra.) O'na İslâm kıblesinin Kabe olduğunu hatırlattı. Fakat Beytü'lMakdis'in mukaddes hatırasına da bir mescid yaptırdı ve kıblesini Kabe tarafı olarak tesbit etti. Burası daha sonra Kubbe-tü'sSahrâ'nm yeri oldu.
Kubbetü'sSahrâ depremlerden zarar görmüş ve birçok kez tamir edilmiştir. Burası, dört yandan merdivenle çıkılan geniş bir şeddin ortasında, sekiz köşeli ve yüksek kubbeli bir bina idi. Dördü merdivenlere açılan, sekiz tane yaldızlı tunç ve sedir ağacından kapısı vardı. İçerde iç içe dairevî sütun saralarına ve mozaikli bingilere dayanan kubbenin altına sahra (kaya) durmaktaydı. Bakır, demir kafes ve tahtadan üç tabaka olarak inşa e-dilmiş bulunan yüksek kubbenin, tahtadan dış tabakası altın kağıt ile kaplı idi.
Kubbetü'sSahrâ'nm bulunduğu şeddin üç tarafından, daha küçük üç kubbeli yapı bulunuyordu. Bunlar Kub-betü's-Silsile, Kubbetü'lMirac çok köşeli bir yapı olan Kubbetü'nNebî idi. Bugün bunların şekilleri kısmen değişmiş bulunmaktadır.
Özetle, Kubbetüs'Sahrâ'nın bir ziyaret yeri olmasına karşılık Mescidi Aksa, bunun bir ibadethanesini teşkil eder. Mescidi Aksa deyince; İslâm kaynaklarında halife Abdülmelik'ten, Osmanlı Padişahı Kanunî Sultan Süleyman'a kadar gelip geçen pek çok halife ve padişahlar tarafından bumda inşa ve imar hareketi devam etmiştir. Kubbetü'sSahrâ denince, mezar, türbe, tekke, zaviye ve sebil gibi dinî amaçlarla yapılmış , yaklaşık 150 dönüm kadar bir arazi üzerine serpilmiş binalar topluluğu anlaşılır. Dar anlamda Mescidi Aksa deyince ise, Kubbetü'sSahrâ'dan uzakta olmayan ve Abdülmelik tarafından inşa edilmiş bulunan cami kastedilir. Bu caminin yapımında, (İran hükümdarı II. Hüsrev tarafından tahrip olunmasına kadar ayakta duran ve Justinyan tarafından inşa edilmiş Meryem Ana Kili-sesi'nin) harabelerinden çıkan malzeme kullanılmıştır.
Tarih içinde pek çok el değiştiren Kudüs, Kur' a nın etrafını mübarek kılığımız diye Önemseyen ve kutsallığını belirten , dolayısı ile miracın ilk durağı olan Mescidi Aksa bugün yahudilerin işgali altında bulunmaktadır.

İslâm'daki yeri ve önemi

Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bunun en Önemli sebebi ise Yüce Allah'ın insanları uyarmak için gönderdiği peygamberlerin bir çoğunun bu şehirde yaşaması veya hayatlarının bir kısmını burada geçirmiş olmalarından dolayıdır.
Müslümanların ilk kıblesi ve Rasulullah'ın isra ve miraç mucizesine de şahit olan Mescidi Aksâ'nın burada bulunması da ayrıca üstünlüğünün sebeplerinin ba-Şinda gelir.
Mescidi Aksâ'nın fazileti ve ehemmiyeti hakkında birçok hadisi şerif bulunmaktadır. Rasulullah (as.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi 11.udin'.ı ve Mescidi Aksâ'ya.". (Müslim, Kitabu'İHacc, 15:415, 511, 512)
İslâmî inanca göre Kudüs kutsal bir topraktır. İslâmî inancı oluşturan parçalardan biriydi. 1967 senesinde, Siyonist işgalcilerin Kudüs'ün tamamını, Filistin'in Mısır ve Suriye'de kalan diğer topraklarını da ilhak etmesiyle doruk noktasına gelinmiştir. Artık ELAksâ camisi tutsak olmuş ve Kudüs, Filistin ve müslümanların en büyük problemi olmuştur. Yahudiler Kudüs'e dışarıdan getirmiş oldukları yahudileri yerleştirerek; Mescidi Aksâ'yı ise altına kazdıkları (sözde Süleyman Heykeli'ni arıyoruz deyip) tünellerle çökertip manevî bir merkez olarak tarihi rolünü saptırmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz.

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-19T23:27:18+02:00

Mescidi Aksa'nın Önemi

Mescidi Aksa bilindiği üzere Müslümanların ilk kıblesi ve harem mescidlerin üçüncüsüdür Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Mescidi Aksa'dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir Bu konuda İsra suresinin birinci ayetinde şöyle buyuruluyor: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir Şüphesiz o duyandır, görendir"
Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde de bu mescidden ismi anılmaksızın söz edilmektedir Örneğin Meryem suresinin 11 ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Bunun üzerine (Zekeriya as) mescidden kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah ve akşam tesbih edin" diye işaret etti" Burada kastedilen mescid, Mescidi Aksa'dır
Ali İmran suresinin 37 ayetinde de şöyle buyuruluyor: "Rabbi onu (Meryem'i) güzel bir kabulle kabul etti; güzel bir şekilde yetiştirip büyüttü ve onun bakımını Zekeriyya'nın yükümlülüğüne verdi Zekeriyya ne zaman onun bulunduğu mabede girse yanında yiyecek bulurdu "Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?" derdi O da: "Allah'ın katındandır Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir" derdi" Burada sözü edilen ma'bed Mescidi Aksa'dır
Yine aynı surenin 39 ayetinde de şöyle buyuruluyor: "Onun (Zekeriyya (as)'ın) mihrabda namaz kılmakta olduğu sırada melekler kendisine, "Allah sana, Allah katından olan Kelime'yi doğrulayıcı, efendi, kendine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdelemektedir" diye seslendiler" Bu ayeti kerimede mihrab denirken kastedilen mekan da Mescidi Aksa'dır
Mescidi Aksa'nın fazilet ve ehemmiyeti hakkında ayrıca birçok hadisi şerif bulunmaktadır Resulullah (as) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: "Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi Haram'a ve Mescidi Aksa'ya" (Müslim, Kitabu'l-Hacc, 15/415, 511, 512) Burada kastedilen yolculuk ibadet kastıyla olan özel yolculuktur Bu hadisi şerif dolayısıyla Mescidi Aksa harem mescidlerin üçüncüsü sayılmıştır
Ahmed ibnu Hanbel, Nesai ve Hakim'in Abdullah ibnu Ömer (ra)'den rivayet etmiş oldukları bir hadisi şerife göre de Resulullah (sas) şöyle buyurmuştur: "Süleyman (as) Mescidi Aksa'yı yaptığında Rabbinden üç şey istedi Rabbi ona ikisini verdi Ben üçüncüsünü de vermiş olmasını ümit ediyorum: Kendisine, kendi hükmüne denk gelecek hüküm vermesini istedi, (Rabbi) bu istediğini verdi Kendisinden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat vermesini istedi, bu istediğini de verdi Bir de her kim, bu Mescid'de -yani Mescidi Aksa'da- namaz kılmak amacıyla evinden çıkarsa anasından doğmuş gibi günahlarından sıyrılsın istedi Biz Allah'ın bu istediğini de ona vermiş olmasını ümit ediyoruz"
Resulullah (sas) bir hadisi şerifinde: "Oraya (Mescidi Aksa'ya) gidin ve içinde namaz kılın Kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin" diye buyurmuştur
Resulullah (sas)'tan bunun dışında da Mescidi Aksa'nın faziletiyle ilgili birçok hadisi şerif rivayet edilmiştir
Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin de en faziletlileri Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa'dır Bu üç camide kılınan namazların diğer camilerde kılınan namazlardan çok daha fazla sevaplı olduğu hadisi şeriflerde bildirilmiştir
Tanınmış tefsir alimlerinden Kasımi, Mescidi Aksa'nın ismi hakkında şu açıklamayı yapmıştır: "Aksa kelimesi "en uzak" anlamındadır Mescidi Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır"
Tarihi kaynaklardan, tefsir kitaplarında yer alan rivayetlerden ve hadislerde verilen bilgilerden Mescidi Aksa'nın ilk şeklinin Hz Süleyman (as) tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır Nitekim yukarıda vermiş olduğumuz ve: "Süleyman (as) Mescidi Aksa'yı yaptığında" diye başlayan hadisten bu anlaşılıyor
Buhari ve İbnu Mace'nin nakletmiş olduğu bir hadisi şerifte Ebu Zer (ra)'in şöyle dediği bildirilmiştir: "Resulullah (as)'a, yeryüzüne konulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğunu sordum "Mescidi Haram" diye buyurdu "Sonra hangisi?" dedim "Mescidi Aksa" diye buyurdu "İkisi arasındaki süre ne kadardır?" diye sordum Şöyle buyurdu: "Kırk yıl Sonra bütün yeryüzü senin için mesciddir Nerede namaz vaktine girersen orada namaz kıl" (Buhari, Kitabu Ehadisi'l-Enbiya, 60/40; İbnu Mace, Kitabu'l-Mesacid ve'l-Cemaat, 4/7)

1 1 1